Творчий підхід до побудови цілісної системи забезпечення безпеки організацій

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule uzasadnia się niezbędność budowy nowego twórczego paradygmatu bezpieczeństwa oraz podane zostały główne jego cechy. Rozpatrzono najważniejsze zasady twórczego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i szczegóły ich realizacji w organizacjach wszelkich typów. Przeanalizowano główne składniki i funkcje „bezpieczeństwa psychologicznego”. Autorzy uzasadniają również potrzebę przygotowania twórczych specjalistów do spraw bezpieczeństwa oraz proponują zasady formowania nowego systemu ich kształcenia.
The article stress out the necessity of building a new, creative security paradigm and presents its main features. It provides an overview of the main rules of the creative approach towards security management and the details of its implementation in all kinds of organisations. The main elements and functions of the „psychological safety” have also been analysed. The authors also justify the need of preparing creative speciallists of security and suggest rules of shaping a new system of training.
В статье обосновывается необходимость построения новой творческой пара- дигмы безопасности и указаны ее главные черты. Рассматриваются наиболее общие принципы творческого подхода к управлению безопасностью и особен- ности их реализации в организациях. Проведен анализ главных компонентов и функций «психологической безопасности». Авторы обосновывают также необходимость подготовки творческих специалистов по делам безопасности и указывают принципы формирования новой системы их обучения.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 91-99.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska