European attitudes in eastern European countries after economic crisis

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This paper focus on European attitudes in eastern European countries, analysing the determinants of citizens’s support for European institutions, stressing the impact European identity. For a long time, especially before crisis, people’s evaluations followed mainly an instrumental logic, with an additional role played by European identifi cation. Subsequently, other complementary theoretical perspectives – identity and political cues – helped to explain European support. But, after the explosion of the crisis in 2008, economic motivations have regained their crucial role. Plausibly, a mix of causes helps to explain Europeanism and even today many interactions remain unexplored. Using a recent Eurobarometer survey (88.3, autumn 2017) the paper shows that European identity plays a crucial role in explaining European support also after the crisis both in western and eastern European countries.
Niniejszy artykuł koncentruje się na postawach wobec UE/postawach europejskich w krajach Europy Wschodniej, poddając analizie czynniki warunkujące poparcie obywateli dla europejskich instytucji, przy wyeksponowaniu wpływu tożsamości europejskiej. Przez długi czas, a w szczególności przed kryzysem, oceny ludzi podporządkowane były głównie logice instrumentalnej, identyfi kacja europejska odgrywała tu dodatkową rolę. Później inne uzupełniające się perspektywy teoretyczne – związane z tożsamością i polityczne – ułatwiły interpretację europejskiego wsparcia. Niemniej po wybuchu kryzysu w 2008 r. ponownie kluczowa rola przypisana została motywacjom ekonomicznym. Prawdopodobnie, ta mieszanka przyczyn pomaga wyjaśnić europeizm i nawet obecnie wiele interakcji pozostaje niezbadanych. W oparciu o badania Eurobarometru z jesieni 2017 r. (88.3) artykuł ukazuje, że tożsamość europejska odgrywa kluczową rolę w wyjaśnianiu wsparcia europejskiego również po kryzysie, zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak i Wschodniej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 4, s. 15-31.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska