Uczenie się i wpływ społeczny a bezpieczeństwo na poziomie lokalnym – zarządzanie w sytuacji awarii zagrażającej środowisku naturalnemu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule zaproponowano: koncepcję uczenia się bezpieczeństwa w kontekście wpływu społecznego podmiotu dominującego na uczestników sieci; schemat uczenia się bezpieczeństwa wykorzystujący model Donny Wood, w którym wpływ społeczny podmiotu odnosi się m.in. do ochrony środowiska naturalnego (wykorzystując raportowanie), a także do tworzenia programów oraz polityk społecznych; oraz pojęcie potencjału wpływu, którym dysponuje podmiot dominujący. Uczenie się organizacji i jej wpływ społeczny przeanalizowano na przykładzie awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie i podejmowanych działań zarządczych. Wskazano na rolę czynników lokalnych, takich jak osadzenie i kapitał społeczny w uczeniu się sieci w sytuacjach awaryjnych. Jako znaczący czynnik egzogeniczny wskazano wpływ przepisów prawa odnośnie sytuacji kryzysowych. Celem pracy było pokazanie roli zarówno wewnątrz-, jak i międzyorganizacyjnego uczenia się dla obniżenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne w sytuacjach awarii.
The article proposes: the concept of safety learning in the context of the social impact of a dominant entity on network participants, the safety learning scheme using Donna Wood’s model in which the social impact of the subject refers, among other things, to environmental protection (with the use of reporting) as well as to the creation of social programmes and policies, and the notion of impact potential of a dominant entity. Organisational learning and the social impact of the organisation were analysed on the basis of the example of the Warsaw Czajka Wastewater Treatment Plant breakdown and the actions taken by the management. The roles of local factors, such as embeddeness and social capital in network learning in emergency situations, were indicated. A significant exogenous factor was identified as the impact of legislation on emergency situations. The paper aims to show the role of learning both intra- and interorganisationally in reducing negative impact on the environment in the event of emergencies.
In dem Artikel werden vorgeschlagen: das Konzept des Sicherheitslernens im Kontext des sozialen Einflusses der Muttergesellschaft auf die Teilnehmer des Netzwerks; ein Schema des Sicherheitslernens unter Verwendung des Modells von Donna Wood, in dem sich der soziale Einfluss der Gesellschaft unter anderem auf den Umweltschutz (durch Berichterstattung) sowie auf die Entwicklung von Programmen und sozialpolitischen Maßnahmen bezieht; und der Begriff des Einflusspotenzials, über das die Muttergesellschaft verfügt. Am Beispiel des Ausfalls der Kläranlage „Czajka“ in Warschau und der ergriffenen Managementmaßnahmen wurden die Lernerfahrungen der Organisation und ihre sozialen Auswirkungen analysiert. Es wurde auf die Rolle lokaler Faktoren, wie Einbettung und Sozialkapital beim Lernen von Netzwerken in Notsituationen hingewiesen. Als wesentlicher exogener Faktor wurde der Einfluss gesetzlicher Regelungen zu Krisensituationen angegeben. Ziel der Studie war es, die Rolle des intra- und interorganisationalen Lernens bei der Verringerung der negativen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt in Notsituationen aufzuzeigen.
В статье рассмотрены вопросы касающиеся: концепции обучения безопасности в контексте влияния доминирующего социального субъекта на участников сети; схема обучения безопасности с использованием модели Донни Вуд, в которой вли- яние социального субъекта относится, в частности, к защите окружающей среды (используя отчетность), а также для создания программ социальной политики; по- нятия потенциала воздействия, которым располагает доминирующий субъект. Организационное обучение и социальное влияние организации были проанали- зированы на примере аварии водоканала «Чайка» в Варшаве и принимаемых во время возникшей чрезвычайной ситуации мер. Была указана роль местных фак- торов, таких как внедрение и социальный капитал в обучении способам ликвидации аварий. В качестве значительного экзогенного фактора было указано влияние пра- вовых норм закона о чрезвычайных ситуациях. Целью исследования было показать роль внутриорганизационного и межорганизационного обучения для снижения не- гативного воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 4, s. 61-80.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska