Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W Republice Federalnej Niemiec z roku na rok rośnie znaczenie polityki imigracyjnej i waga problemu imigracji oraz procesów integracji/braku integracji imigrantów ze społeczeństwem niemieckim, a także konieczność permanentnego monitoringu związanych z tym zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i trudności powiązanych z prewencją i ich zwalczaniem. Wielu badaczy zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym Niemiec przyznaje, że obecne zagrożenia wiązane są przez większość Niemców z napływem imigrantów. Postrzegani są oni jako źródło potencjalnego ryzyka, niebezpieczeństwa i wewnętrznych konfliktów. Powiązania między migracjami a bezpieczeństwem mają w Niemczech złożony charakter i stanowią ważny dziś temat badawczy. Niemcy za największe wyzwanie w tym kontekście uważają zagrożenie atakami terrorystycznymi. Artykuł ukazuje wybrane kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec, które związane są pośrednio lub bezpośrednio z napływem imigrantów.
In the Federal Republic of Germany there is a visible growth of the importance of immigration policy, of the weight of the problem of integration/lack of integration of migrants with the German society is visible, and of the need for permanent monitoring of internal security threats and difficulties with their prevention and fighting them. Many researchers working on the internal security of Germany admit that the current threats are linked, by the majority of Germans, with the influx of immigrants to this country. The migrants are seen as a source of potential risks, dangers and internal conflicts. It might be argued that there is an undeniable correlation between migration and security in Germany. However, its character is complex, and it is an important research subject. The problem that is perceived by Germans as the biggest challenge, in this context, is the threat of terrorist attacks. This paper aims at presenting selected categories of threats to the internal security of Germany, which are linked directly or indirectly with the influx of immigrants.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 1, s. 129-142.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska