Niektóre metody nielegalnego pozyskiwania informacji w rywalizacji konkurencyjnej przedsiębiorstw

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W XXI w. informacja stała się kluczowym zasobem gospodarczym - ten, kto ją posiada może ją przekuć w władzę, pieniądze czy sukces rynkowy. Toczy się zatem nieustająca „wojna" o informację. Podobnie jak w przypadku każdego cennego zasobu, tak i w przypadku informacji rodzi się pokusa, by zdobyć j ą za wszelką cenę, bez względu na obowiązujące normy prawne czy też etyczne. Wielu ulega tejże pokusie, zwłaszcza że działając z przekroczeniem norm prawnych i moralnych, można szybko i tanio pozyskać kluczowe informacje zazwyczaj niedostępne na innej drodze. Zamiarem autora nie jest tworzenie przekonania, że podstawową metodą pozyskania informacji w dzisiejszych czasach jest jej kradzież (bądź też inne niezgodne z prawem i etyką metody), bo wierzę, że tak nie jest. Niemniej jednak nielegalne pozyskiwanie informacji jest bardzo ważkim zagadnieniem w dzisiejszym świecie i nie sposób tego tematu zbyć milczeniem. Artykuł stanowi próbę zabrania głosu w tej kwestii. Zostały w nim pokrótce omówione formy, metody i podmioty pozyskujące informacje w sposób nielegalny (działania takie określane są często mianem szpiegostwa gospodarczego bądź też „czarnym" wywiadem gospodarczym).
In the 21st century, information has become a key economic resource - those who have information can translate it into power, money or economic success. This results in a continuous "war" for information. As with any valuable resource, there is a temptation to obtain information at any cost, regardless of legal or ethical norms. Many people give in to this temptation, especially since transgressing legal and moral norms can ensure a quick and cheap access to key information usually impossible to obtain in a different manner. It is not the author's intention to create the belief that theft (or other illegal or unethical methods) is the basic method of information gathering in contemporary times because I believe it is not true. However, illegal information gathering is a very important issue in contemporary world and one that cannot be ignored. The paper is an attempt to speak out on this matter. It briefly discusses the forms, methods and subjects that obtain information illegally (such activities are often referred to as economic espionage or 'black' economic intelligence).
В XXI в. информация приобрела ключевое экономическое значение - тот, кто её владеет, может её преобразовать во власть, деньги или рыночный успех. Вследствие чего происходит постоянная «война» о получение конфиденциальной информации. Так же, как и в случае каждого иного ценного ресурса, так и в случае информации, появляется искушение, получить её любой ценой, невзирая на действующее правовые и этическое нормы. Многие подчиняются этому искушению, тем более, что действуя с нарушением юридических и моральных норм, можно скоро и дёшево получить важную конфиденциальную информацию. Автор статьи указывает, что сегодня незаконное получение информации является крайне важной проблемой, а методы приобретения конфиденциальный данных не ограничиваются только к краже и иным незаконным способам. В статье вкратце изложено главные формы, методы и субъекты занимающиеся незаконным поиском информации (такие действия часто идентифицируются как экономический шпионаж).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 1, s. 69-77.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska