Rozważania na tle zmian w ustawie prawo budowlane (obowiązujących od dnia 26 września 2005 r.)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W dniu 26 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005, nr 163, poz. 1364). Nowelizacja objęła swoim zasięgiem trzy podstawowe grupy zmian: 1) wprowadzające znaczne ułatwienia dla inwestorów, a dotyczące zniesienia obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz faktycznego zniesienia instytucji zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 2) doprecyzowujące przepisy ustawy o drogach publicznych, w zakresie m.in. wykonywania zjazdów z dróg oraz innych obiektów sytuowanych w pasie drogowym, 3) redakcyjne, mające na celu poprawienie czytelności niektórych przepisów1. Poniżej zostaną omówione wybrane zmiany dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późn. zm., dalej: PrBud)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 71-79.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska