Działalność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929–1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Izba była instytucją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie rozporządzenia z 15 lipca 1927 r. W przeciwieństwie do innych izb nie prowadziła samodzielnie placówek oświatowych, lecz skupiała się na wspieraniu finansowym i organizacyjnym szkół z terenu województw lubelskiego i wołyńskiego. Szczególne zainteresowanie Izby budziło Gimnazjum Męskie im. A. i J. Vetterów Zgromadzenia Kupców m. Lublina oraz Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. S. Syroczyńskiego. Izba opiniowała projekty ustaw oświatowych dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; współpracowała z kuratorium lubelskim; przyznawała dotacje dla szkół i stypendia dla uczniów; delegowała swoich przedstawicieli do rad szkolnych. Ciekawym projektem oświatowym Izby była Pracownia Psychotechniczna.
The Chamber of Industry and Commerce in Lublin was established in 1929. It did not run any educational institutions on its own, yet it supported (financially and organisationally) schools in the Voivodeships (regions) of Lublin and Volhynia, especially the Vetter Secondary School for Boys and the Syroczyński School of Craft s and Industry. The Chamber approved draft education acts for the Ministry of Denominations and Public Education, cooperated with Lublin Education Authority, awarded scholarships and grants for schools, and delegated its representatives to school councils. An interesting educational project was the psycho-technical laboratory.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2016, T. XIX, s. 297-314.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska