Supporting HRE for Aged Persons in the EU

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In the field of education, human rights have played an important role over the past decades, especially in relation to the idea of civil dialogue and demographic changes. This paper examines human rights issue through the prism of the ageing societies and demographic changes taking place in contemporary Europe. In order to demonstrate the activities and involvement of the AGE Platform Europe and its impact on the reception of ageing in contemporary European politic, it off ers a systematic analyses of the different phases of AGE’ actions engagement during the preparation process of the 2019 European parliamentary election.
Od szeregu dekad, w płaszczyźnie szeroko rozumianej edukacji, prawa człowieka odgrywają istotną rolę. Poprzez wspieranie państw członkowskich w walce z ageizmem UE dąży do wzmocnienia integracji i spójności europejskiego społeczeństwa oraz do umożliwienia wszystkim obywatelom korzystania z równych szans w zakresie edukacji praw człowieka. Artykuł bada problematykę praw człowieka poprzez pryzmat dyskryminacji, wykluczenia społecznego seniorów i zmian demografi cznych zachodzących we współczesnej Europe. Celem przedstawienia aktywności i zaangażowania AGE Platform Europe i jej wpływu na społeczny odbiór rosnącego starzejącego się społeczeństwa we współczesnej polityce europejskiej, publikacja oferuje systematyczną analizę szeregu faz działania AGE w trakcie przygotowań do europejskich wyborów parlamentarnych w 2019 roku.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 4, s. 35-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska