Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne

Abstrakt
Ze wstępu: "Bezpieczeństwo najogólniej można zdefiniować jako pewność, brak zagrożenia i zdolność ochrony przed niebezpieczeństwami – i jako takie jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania ludzi, społeczeństw i państw. Należy przy tym pamiętać, że bezpieczeństwo nie jest stanem, lecz procesem, którego zmienność i dynamika wynikają ze zmieniającego się charakteru ludzkiej aktywności, otoczenia i zmieniających się zagrożeń. Współcześnie analiza koncepcji bezpieczeństwa stała się ważna jak nigdy wcześniej. W świecie, w którym konflikt militarny między głównymi państwami jest mało prawdopodobny, siła gospodarcza staje się coraz ważniejsza w określaniu prymatu lub podporządkowania państw. W przeszłości duże znaczenie miały zagrożenia o charakterze militarnym – obecnie i w przyszłości dużą rolę odgrywać będą zagrożenia innej natury – gospodarcze, ekologiczne, społeczne, przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska