Przyczyny występowania zatruć u pacjentów leczonych na oddziale toksykologii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie: Ostre zatrucia często prowadzą do hospitalizacji i stanowią poważny problem zdrowotny. Celem pracy była ocena częstości i przyczyn zatruć u pacjentów hospitalizowanych na oddziale toksykologii oraz określenie czynników związanych z zatruciami. Materiał i metody: Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie statystycznej poddano dane 759 pacjentów w wieku 15–91 lat przyjętych i leczonych w 2014 r. na Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Zbierano dane socjodemograficzne (wiek, płeć, stan cywilny i miejsce zamieszkania) i kliniczne (rodzaj zatrucia – przypadkowe, zamierzone: bez tendencji samobójczych, po próbach samobójczych; rodzaj substancji będącej przyczyną zatrucia; liczbę dni hospitalizacji; uczestniczenie w psychoterapii; liczbę hospitalizacji z powodu zatruć; choroby współistniejące). Wyniki: Średnia wieku hospitalizowanych pacjentów wynosiła 44,7 ± 14,5 roku. Większość stanowili pacjenci po zatruciu zamierzonym (88%), z których co piąty podjął próbę samobójczą (najczęściej lekami – 59,4%). Zatruciu przypadkowemu uległo 12% badanych (główną przyczyną były gazy – 50%). Z kolei alkohol był substancją powodującą zatrucie zamierzone bez tendencji samobójczych u 82,8% pacjentów. Płeć męska zwiększała istotnie prawdopodobieństwo zamierzonego zatrucia (ß = 0,624, p = 0,013), natomiast bycie kawalerem/panną (ß = -1,097; p = 0,002) lub wdowcem/wdową (ß = -2,219; p < 0,001) obniżało to prawdopodobieństwo w porównaniu do bycia osobą w związku małżeńskim. Ponadto wraz ze wzrostem wieku pacjentów nieznacznie spadało prawdopodobieństwo zamierzonego zatrucia (ß = -0,022; p = 0,032). Wnioski: Uzależnienia od alkoholu były najczęstszą przyczyną zatruć zamierzonych. Wśród zatruć o etiologii samobójczej dominowały zatrucia lekami, natomiast zatrucia przypadkowe spowodowane były gazami.
Introduction: Acute poisonings frequently result in hospitalization and pose a major health problem. The aim of this study was to assess the frequency and causes of poisoning in patients on a toxicology ward and to determine the factors associated with poisoning. Material and methods: This was a retrospective study. Data of 759 patients aged 15–91 years hospitalized in the Department of Toxicology and Internal Medicine with the Detoxification Subdivision of the Ludwig Rydygier Hospital in Krakow underwent statistical analysis. Socio-demographic and clinical data were collected. The former included age, sex, marital status and place of residence, while the latter included the type of poisoning (accidental, intentional: no suicidal tendencies, suicide), the type of substance causing poisoning, the number of days of hospitalization, participation in psychotherapy, the number of hospitalizations due to poisoning, and comorbidities. Results: The mean age of the hospitalized patients was 44.7 ± 14.5 years. The majority were patients who had poisoned themselves intentionally (88%) – one in five patients had attempted suicide (most often with drugs – 59.4%). 12% of patients had been poisoned accidentally (the main cause was gases – 50%). Alcohol, on the other hand, used as a poisoning substance deliberately by 82.8% of patients without suicidal tendencies. The probability of intentional poisoning was significantly higher among males (ß = 0.624; p = 0.013), while being single / unmarried (ß = -1.097; p = 0.002) or a widower / widow (ß = -2.219; p < 0.001) decreased the probability in comparison with married people. Moreover, as the age of patients increased, the probability of intentional poisoning decreased slightly (ß = -0.022; p = 0.032). Conclusions: The most common type of poisoning was intentional poisoning caused by alcohol addiction. Among the poisonings of suicidal etiology, drug poisoning dominated, while accidental poisoning was caused by gases.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 1, s. 81-92.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska