Leadership, the Moving Spirit The Theory of Management in Policing

dc.contributor.authorElekes, Edit
dc.date.accessioned2020-01-28T09:16:57Z
dc.date.available2020-01-28T09:16:57Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractReorganizacja i rozwój metod zarządzania w węgierskiej administracji państwowej, w tym policji, zwiększyły tempo. Zachodzące zmiany nasiliły się ze względu na dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej oraz zmianę zakresu obowiązków sił policyjnych (połączenie policji i straży granicznej, przystąpienie do Schengen, nowe formy przestępczości, nowe oczekiwania wobec służb policyjnych). Zmiany jakościowe wymagają świadomego zarządzania reorganizacją; towarzyszą modernizacji ról i funkcji przywództwa. Zarządzanie w policji nie może się obejść bez nowoczesnej i zintegrowanej mentalności, stałego poszerzania wiedzy, oraz nowych form współpracy i środków, które pozwolą zapewnić usługi o wyższej jakości. Współcześni przywódcy niewątpliwie mają do odegrania specjalną rolę. Wydaje się też oczywistym, że zarządzanie zadaniami nie może być oparte na dawnych procedurach działania. Przywódcy nie mogą się obejść bez nowoczesnych umiejętności zarządzania, technik i metod, oraz wsparcia ze strony nowoczesnej nauki. Przywódcy w policji wykonują skomplikowane działania nie tylko pełniąc zwykłe oraz specjalne funkcje w administracji zarządzania, ale także poprzez koordynowanie powiązanych działań. Niniejszy artykuł przedstawia literaturę na temat teorii zarządzania związanej z pracą policji oraz związków między funkcjami zarządzania a funkcjonalnymi działaniami.vpl
dc.description.abstractThe reorganization and the extension of management methods of the Hungarian state administration, including the Police, have accelerated. The changes have been intensified by the EU law harmonization and the alteration of the Police duties (the fusion of Police and Frontier Guards, the Schengen accession, new forms of delinquency, and the new expectations towards police services). Qualitative changes demand the conscious management of reorganization. They accompany the modernization of leadership roles and functions. The management at the Police cannot lack the updated and integrated mentality, the persistent broadening of knowledge and new forms of cooperation and resources which enable to them provide a higher quality of services. Contemporary leaders doubtlessly have a special role. It also seems evident that task management cannot be based on old routines. Leaders cannot do without updated management skills, techniques, methods or modern scientific support. Moreover, police leaders perform rather complex activities by not only fulfilling ordinary or specific security functions in management-administration but also by coordinating the related activities. The present study intends to examine the literature of theoretical leadership related to policing and the relations between management functions and functional activities.pl
dc.description.abstractВ последнее время значительно ускорилась реорганизация и расширение методов управления в венгерской государственной администрации, в том числе в полиции. Эти изменения усилились вследствие приспособления национального законодательства к нормам и правилам ЕС и изменением обязанностей полиции (слияние полиции и пограничных войск, присоединение к Шенгенской зоне, новые формы преступности, новые ожидания в отношении полицейских служб). Управление в полиции не может обойтись без выработки современного и комплексного менталитета, постоянного повышения квалификаций, создания новых форм сотрудничества и ресурсов, которые обеспечат более высокое качество обслуживания населения. Особую роль в этом процессе играют современные лидеры. Кроме того, представляется очевидным, что управление не может быть основано на устаревших процедурах. Руководство не может обойтись без современных управленческих навыков, приемов, методов и поддержки современной науки. Руководство полиции проводит сложные виды деятельности не только выполняя обычные или специальные функции в администрации управления, но также занимаясь координацией действий. В данной статье обговаривается литература по теории управления, связанная с работой полиции, а также рассматривающая взаимосвязи между функциями управления и функциональной деятельностью.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 3, s. 81-91.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27277
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectleadershippl
dc.subjectmanagement in policingpl
dc.subjectEUpl
dc.subjectsecurity policypl
dc.subjectglobalizationpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleLeadership, the Moving Spirit The Theory of Management in Policingpl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
ELEKES_Leadership_the_moving_spirit_2013.pdf
Rozmiar:
191.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: