Psychologiczne determinanty wykluczenia społecznego kobiet-ofiar przemocy w rodzinie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
2451-0858
eISSN
1643-8299
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę wchodzenia, a następnie podtrzymywania roli ofiary przemocy w rodzinie w kontekście próby stworzenia portretu psychologicznego kobiet doświadczających przemocy w swoim środowisku rodzinnym. Składowymi portretu psychologicznego – zdaniem autorów artykułu – jest osobowość, styl radzenia sobie ze stresem, lęk i sytuacja socjoekonomiczna. Badania własne wskazały, że cechami charakteryzującymi kobiety doświadczające wielokrotnej przemocy w środowisku domowym są: neurotyczność, introwersja, niska otwartość na doświadczenia, styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na emocjach oraz gorsza niż w grupie kontrolnej sytuacja na rynku pracy i niższe wykształcenie. Pozwala to na wysunięcie wniosków o prawdopodobnych cechach osób narażonych na wykluczenie społeczne z powodu przemocy w rodzinie.
The article embraces the problem of woman’s victimology in domestic violence environment; origins and sustainability of her role as a victim of familial abuse – all in context of her psychological portrait. According to the author, the components of such portrait are personality, capability in stress management, fear and socioeconomic situation. Author’s own research referenced in the article suggests that characteristics of a woman who repetitively experiences violence in domestic environment are: neuroticism, introversion, low openness for experiences, coping with stress focused on emotions and lesser job skills as in comparison with subjects in control group. It allowes to come to a conclusion which personality traits are most likely to be fund in people who are subjects of social exclusion due to domestic violence.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 4, s. 9-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska