O ułatwieniach w dostępie do źródeł archiwalnych dotyczących prawa sądowego w Królestwie Polskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W ostatnich latach podejmowane są w Polsce działania sprzyjające pracy badawczej prowadzonej przez historyków prawa. Polegają one na digitalizacji i udostępnianiu w formie cyfrowej źródeł archiwalnych. W pierwszej kolejności sporządza się kopie cyfrowe akt stanu cywilnego, ksiąg metrykalnych, akt organów administracji oraz archiwów rodzinnych. Dla badacza zajmującego się prawem sądowym Królestwa Polskiego najistotniejsza jest digitalizacja akt organów administracji centralnej, akt organów administracji terytorialnej, akt stanu cywilnego i aktów notarialnych. Kopie cyfrowe archiwaliów są między innymi udostępniane w Internecie. Stanowi to wielkie ułatwienie dla historyków prawa: nie tylko skraca czas dotarcia do źródeł i pozwala zapoznać się z ich treścią, ale przyczynia się również do znacznego obniżenia kosztów prowadzenia kwerendy źródłowej, w związku z brakiem konieczności udawania się do siedziby archiwum. Udostępnianie kopii cyfrowych na stronach archiwów oraz na innych portalach jest bardzo czasochłonne i wymaga znacznych środków finansowych, ale pozwala na prowadzenie kwerendy źródłowej na niespotykaną dotychczas skalę. Jest nieocenionym wsparciem dla historyków prawa i może przyczynić się do rozwoju tej dyscypliny naukowej.
Recently in Poland, there have been conducted activities promoting research work conducted by legal historians. Th ey include digitizing and making archival sources available in digital form. First and foremost, digital copies of civil registry fi les, record books, fi les of administrative bodies and family archives are made. For any researcher dealing with the law of the Kingdom of Poland, the digitalization of fi les of central administration bodies, acts of territorial administration bodies, civil status records and notarial deeds is of utmost importance. Digital copies of archives are, among others, available on the Internet. Th is is a great convenience for legal historians: it not only shortens the time of reaching sources and allows one to read their content, but also contributes to a signifi cant reduction in the cost of running a source query, due to the lack of the necessity to go to the archive.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 331-341.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska