Addressing the Root Causes of Migration through Development Aid as a Security-Development Nexus: A Case Study of Germany and Austria

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia swoistą fuzję polityki migracyjnej, bezpieczeństwa i rozwojowej w Niemczech i Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego, jaki dotknął Europę w latach 2015– 2016, poprzez dogłębną analizę treści i dyskursów zawartych w kluczowych dokumentach dotyczących kierunków i obszarów kształtowania polityki obu państw. W artykule postawiono tezę, że pomoc rozwojowa ma za zadanie sprostać ryzyku, które w długiej perspektywie może osłabić bezpieczeństwo narodowe darczyńców; można to uczynić poprzez podjęcie stosownych działań, które wyeliminują strukturalne przyczyny migracji przymusowej i nieuregulowanej. W części poświęconej podsumowaniu i wnioskom przedstawiono pokrótce główne wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby artykułu.
This paper examines Germany’s and Austria’s merging of migration, security and development in the context of the European migrant crisis 2015/2016 through content and discourse analyses of key German and Austrian development policy documents. It argues that development aid is expected to manage long-term risks to the national security of donors by addressing the structural causes of forced and irregular migration. The concluding section synthesizes the key findings of the research paper.
Der Artikel erörtert die besondere Verknüpfung von Migrations-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland und Österreich im Kontext der europäischen Migrationskrise 2015–2016. Anhand von Schlüsseldokumenten werden Inhalte, Diskurse und Bereiche der Politikgestaltung analysiert. Es wird die These vertreten, dass die Entwicklungshilfe das Risiko beinhaltet, die nationale Sicherheit der Geberländer langfristig zu schwächen. Das kann durch Maßnahmen verhindert werden, die die strukturellen Ursachen der erzwungenen und irregulären Migration angehen. Die wichtigsten Ergebnisse der Forschungarbeit werden in Schlussfolgerungen zusammengefasst.
В статье рассматривается проблема слияния миграционной политики, политики безопасности и политики развития в Германии и Австрии в контексте миграцион- ного кризиса, который затронул Европу в 2015–2016 годах, на основе анализа со- держания основных документов, касающихся направлений и областей формиро- вания политики обоих государств. В исследовании выдвигается тезис о том, что в долгосрочной перспективе помощь в развитии, должна нивелировать риск осла- бления национальной безопасности Германии и Австрии. Эту задачу можно решить путем устранения структурных причин вынужденной и нерегулируемой миграции. В заключительной части статьи представлены основные результаты и выводы исследования.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1, s. 133-152.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska