Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor zajął się problematyką zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. Poddał analizie dwie ustawy regulujące zwalczanie terroryzmu w Rosji. Pierwszą z nich była ustawa O walce z terroryzmem z 1998 r. Obowiązująca od 2006 roku ustawa nosi tytuł O przeciwdziałaniu terroryzmowi. Dekretem z lutego 2006 roku O środkach przeciwdziałania terroryzmowi prezydent Władimir Putin powołał do życia Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, który wraz z powołanymi w podmiotach federacji komisjami antyterrorystycznymi odpowiada za formułowanie państwowej polityki w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Komitet koordynuje działalność federalnych organów władzy wykonawczej, mającą na celu zwalczanie terroryzmu i opracowuje przedsięwzięcia, których celem jest przeciwdziałanie terroryzmowi, eliminacja przyczyn i warunków umożliwiających jego funkcjonowanie. W artykule zostały również przedstawione dotychczasowe osiągnięcia i ułomności Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. Poznanie rozwiązań przyjętych w organizacji NKA i analiza jego bieżącej działalności pozwoli na zdobycie materiałów oraz informacji pomocnych w stworzeniu w Polsce efektywnego systemu zwalczania terroryzmu.
The author discusses the problem of fi ghting terrorism in the Russian Federation. He analysed two legal acts which regulate fi ghting terrorism in Russia. The fi rst act was About fi ght against terrorism from the year 1998. The act valid from 2006 has a title About preventing terrorism. With the decree Means to prevent terrorism from February 2006, Vladimir Putin brought into being “The National Anti-terrorist Committee”, which together with anti-terrorist commissions created in organisational units of Russian Federation is responsible for shaping the national anti-terrorist policy. The Committee coordinates the actions of federal authorities aimed to fi ght terrorism. It works out tactics and means for fi ghting terrorism and eliminating causes and conditions which make terrorism possible. In the article are presented the actual achievements as well as the imperfections of the National Committee. Information about the solutions used in organizing NAC and an analysis of its present activities will enable to get means and information helpful in creating in Poland an effective system of fi ghting terrorism.
Автор занялся проблематикой борьбы с терроризмом в Российской Федерации. Он подверг анализу два закона регулирующих борьбу с терроризмом в России. Первым из них был закон «О борьбе с терроризмом» от 1998 г. Второй – закон «О противодействии терроризму» – вступил в силу в 2006 г. Указом от фев- раля 2006 г. «О мерах по противодействию терроризму» президент Владимир Путин основал Национальный антитеррористический комитет, который вместе с созданными в субъектах федерации антитеррористическими комиссиями от- вечает за формирование государственной политики в области противодействия терроризму. НАК координирует деятельность федеральных органов исполни- тельной власти направленных на борьбу с терроризмом. Комитет предприни- мает шаги, целью которых является противодействие терроризму, элиминация причин и условий, делающих возможным его функционирование. В статье указаны также достижения и ошибки в работе Национального ан- титеррористического комитета. Изучение организации работы НАК, анализ его текущей деятельности позволит приобрести материалы и данные, которые можно использовать для создания в Польше эффективной системы борьбы с терроризмом.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 49-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska