Udział profesjonalistów i nieprofesjonalistów w działaniach samoopiekuńczych związanych bezpośrednio ze zdrowiem pacjentów z POChP

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-936923-8-5
eISBN
Wydawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Abstrakt
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) należy do najczęściej występujących przewlekłych i postępujących chorób układu oddechowego. Objawy, które wstępują w początkowym jej okresie często są lekceważone, a dopiero towarzysząca jej duszność wysiłkowa występująca już w zaawansowanym stadium choroby, zmusza chorego do poszukiwania fachowej pomocy. Udział profesjonalistów zajmuje bardzo ważne miejsce w postępowaniu z chorym na ciężkie choroby układu oddechowego. Celem pracy jest określenie zakresu działań samoopiekuńczych podejmowanych przez pacjentów z POChP w domu i w szpitalu oraz czynników warunkujących ten stan (udział profesjonalistów i nieprofesjonalistów). Badania przeprowadzono w 2008 roku w jednym ze szpitali w województwie podkarpackim. Miały one charakter dobrowolny i wzięło w nich udział 110 pacjentów z POChP. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Za narzędzie posłużył samodzielnie opracowany kwestionariusz ankiety. Przy jego tworzeniu wykorzystano dotychczasowy stan wiedzy oraz własne, wieloletnie doświadczenia w pracy z taką grupą chorych. Stwierdzono, że osoby, które korzystały z informacji na temat jak żyć z chorobą, udzielanych im przez lekarza oraz pielęgniarkę miały istotnie lepszy poziom samoopieki (72,64 pkt.) w porównaniu do tych chorych, którzy czerpali informacje na ten temat z ”innych źródeł” (66,93 pkt.), różnica ta była istotna statystycznie (p=0,02). 1. Własna aktywność pacjentów z POChP skierowana na zdrowie przejawia się w podejmowanych przez nich działaniach bezpośrednio związanych z ich stanem zdrowia. 2. Na działania samoopiekuńcze pacjentów z POChP wywierają istotny wpływ osoby z ich najbliższego otoczenia (profesjonaliści i nieprofesjonaliści), a w szczególności oni sami.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of most common and a progressive diseases of the respiratory system. The symptoms which occur first are often ignored by patients and what makes a patient look for professional medical help is exertional dyspnea which occurs in the advanced stage of the disease. The participation the professionals is very important part of the treatment of severe diseases of airway tract. The aim of the study is defining the scope of the self care actions taken by patients with COPD at home and at hospital as well as factors responsible for this condition. The studies were carried out in 2008 in one of the hospitals in podkarpackie voivodeship participation the professionals and the non-professionals. They were voluntary and 110 patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease participated in them. Diagnostic survey was used in the form of unstandardized questionnaire of our own authorship. In the process of preparing the questionnaire our previous knowledge as well and experience of having worked for many years with this category of patients have been used. It has been stated that the patients who used information about how to live with the disease received from their doctors or nurses had indeed higher level of the self care (72,64 p.) in comparison to those who got the information on this subject from other sources (66,93 p.). This difference was statistically significant (p=0,02). 1. Activity of the Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients directed to their health is manifested in their activities connected directly to their state of health. 2. The self care activities of the Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients are influenced strongly by people from their immediate surroundings (both the professionals and the non-professionals) but above all themselves.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article Praca została zaprezentowana podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, 19-20 IX 2014, Tarnów
Słowa kluczowe
Źródło
W: Człowiek w zdrowiu i chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. (red.) Ryszard Żarów. Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 2014, s. 419-429.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska