Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-221-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W niniejszym rozdziale wykazano zróżnicowanie procesów ludnościowych w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społecznego i gospodarczego województwa małopolskiego. Poddano analizie wskaźniki migracyjne i gospodarcze dla województwa małopolskiego, do których należą: dojazdy do pracy oraz saldo migracji przeliczone na 1000 mieszkańców, nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze należące do sekcji M według klasyfikacji PKD, inwestycje firm w usługi rynkowe oraz liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono też analizę wybranych współczynników społecznych regionu miejskiego Krakowa, wykazując zmiany ich natężenia w zależności od położenia względem ośrodka centralnego. Wykazano, że najbardziej atrakcyjne dla nowych inwestycji są nie tylko główne miasta, ale również strefa podmiejska oraz że procesy suburbanizacyjne nie zachodzą równomiernie we wszystkich kierunkach wokół Krakowa.
The paper describes population changes in the Krakow metropolitan area in light of social and economic changes in Malopolskie Voivodeship. Migration data and economic data for Malopolskie Voivodeship are analyzed. This includes commuting data, net migration per 1,000 residents, new business entities registered under Section M of the Polish Business Classification System (Polish acronym: PKD), commercial investment in market services, and the number of businesses with foreign capital. Social development data for the city of Krakow are also analyzed. Differences in social development are shown with respect to the city center. Research has shown that not only city centers are attractive to new investors but the suburban zone is also quite attractive. The largest increase in population has been noted in suburban townships. Today even distant suburban townships are becoming attractive. It appears that southern and northern Krakow suburbs are the most attractive to new residents. On the other hand, the northeastern part of the Krakow metropolitan area is less attractive to new residents due to its largely agricultural character and poor road accessibility.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. (red.) Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 45-64.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna