Stosunki Indii z Unią Europejską w okresie transformacji porządku międzynarodowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Globalizacja procesów ekonomicznych, rozpad bipolarnego układu sił, wzrastające procesy współzależności oraz regionalizacja w istotny sposób ukształtowały porządek międzynarodowy po zakończeniu zimnej wojny. Uwarunkowania międzynarodowe i regionalne były wyzwaniem dla Indii oraz państw Wspólnoty Europejskiej. Po zakończeniu zimnej wojny Indie – dążąc do głównego celu swojej polityki zagranicznej, jakim było uznanie ich przez inne państwa mocarstwem regionalnym, a w przyszłości globalnym – były aktywnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Mimo wielu słabości (głównie wewnętrznych, m.in. wysoki poziom ubóstwa i analfabetyzmu) New Delhi prowadziło politykę zagraniczną o zasięgu globalnym. Jednym z przejawów międzynarodowej aktywności Indii było zacieśnienie i próba redefinicji stosunków z państwami Wspólnot Europejskich. Dla państw Wspólnot zakończenie zimnej wojny także stanowiło istotną przesłankę do zmian. W 1992 r. przyjęto Traktat o Unii Europejskiej, który ustanawiał Unię Europejską, opartą na trzech filarach. Unia Europejska chciała być nie tylko potęgą ekonomiczną, ale zwłaszcza od końca lat 90. podkreślała także swoje aspiracje polityczne. Unia Europejska zaczęła prowadzić od lat 90. XX w. wielokierunkową oraz wielowymiarową politykę zagraniczną o zasięgu globalnym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 1, s. 77-90.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska