Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The purpose of that article is to analyze the scope of application of the new directive on package travel and linked travel arrangements. The new directive aims to modernise the rules on package travel currently contained in Directive 90/314/EEC, by increasing the protection o f consumers purchasing online travel combinations. The inclusion of customised combinations of travel services, in particular those purchased on-line, in the scope of the new directive will change significantly the scope of application of the protection offered to travelers. It is estimated that the new directive will double the share o f protected contracts from 23% to 46% in the EU travel market. New directive will increase legal certainty and transparency for both travellers and businesses, reduce consumer detriment associated with such combinations and ensure fairer competition between travel businesses. New directive will be based on full harmonisation, with a few limited exceptions where, because of different legal traditions or approaches, Member States will be allowed to maintain different solutions. The process of implementation of the new directive will be difficult because of the complexity of that legal text and its serious consequences for the whole tourism industry in Poland.
Niniejsza praca m a na celu analizowanie zakresu stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Celem dyrektywy jest modernizacja przepisów dotyczących imprez turystycznych w dyrektywie 90/314/EEC przez zwiększenie ochrony konsumentów, kupujących podróży przez Internet. Obejmowanie zakresem dyrektywy opracowanych usług turystycznych, zwłaszcza tych kupowanych przez Internet, znacznie zmieni zakres ochrony zapewnianej podróżnikom. Szacuje się, że nowa dyrektywa zwiększy udział umów chronionych z 23% do 46% rynku podróży w Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa zwiększy poziom pewności i przejrzystości dla podróżników, jak i przedsiębiorstw, zredukuje problemy konsumentów i zapewni bardziej uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami turystycznymi. Nowa dyrektywa będzie polegała na całkowitej harmonizacji, z kilkoma ograniczonymi wyjątkami, gdzie państwa członkowskie będą miały możliwość dostosowania innych rozwiązań z powodu innych systemów prawnych. Implementacja nowej dyrektywy będzie niełatwa z powodu złożoności tekstu prawnego i skutków prawnych dla całego rynku turystycznego w Polsce.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 2, s. 21-34.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska