Analiza narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy ratownika medycznego.

Abstrakt
Ratownicy medyczni w swojej pracy narażeni są na działanie licznych czynników niebezpiecznych i szkodliwych, zagrażających ich życiu i zdrowiu. Aby móc wykonywać zawód ratownika medycznego należy spełnić wiele wymagań formalnych, określonych przez ustawodawcę oraz posiadać predyspozycje zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ratując zdrowie i życie człowieka, ratownik medyczny wykonuje swoje obowiązki w różnych lokalizacjach, w różnych warunkach środowiskowych, tym samym narażając siebie na działanie rozmaitych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Należy również zwrócić uwagę na dość ostatnio nagłaśniany problem agresji pacjentów w stosunku do ratowników udzielających medycznych czynności ratunkowych. W pracy scharakteryzowano stanowisko pracy ratownika medycznego, jego obowiązki wynikające z ustawy oraz najczęstsze zagrożenia występującego w jego środowisku pracy. Na podstawie ankiety skierowanej do członków zespołów podstawowych "P" przeprowadzona została analiza problematyki bezpieczeństwa pracy na stanowisku ratownika medycznego w narażeniu na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i prewencję tym czynnikom. Wnioski wyciągnięte z ankiety, wykazały zależność poczucia bezpieczeństwa pracy na stanowisku ratownika medycznego, od ilości lat przepracowanych w zawodzie, im było ono wyższe, tym wzrastało poczucie bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego.
Paramedics are exposed to many dangerous and unsafe working conditions that can affect their health or life while performing their work. To work as a paramedic you have to fulfill the formal requirements defined by the legislator and shall have both physical and mental aptitudes. While saving human health and life, paramedics carry out their duties at different locations and varied environmental conditions thereby expose themselves to physical, chemical and biological agents. Particular attention should be paid to the recently highlighted problem of patients’ aggression towards paramedics preforming medical rescue activities. The diploma thesis describes working conditions, the duties resulting from the act and the most frequent occupational hazards faced by paramedics at work. The analysis of paramedics’ occupational safety issues, dangerous, unsafe and arduous working conditions and actions against those factors was conducted on the basis of survey among members of the basic ambulance team. The main conclusions indicated that the sense of workplace safety depends on the number of years of service, the more years of service, the higher the sense of workplace safety among paramedics.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska