Prawne dylematy udostępniania informacji publicznej w polskiej administracji samorządowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Jawność życia publicznego spełnia istotną rolę w działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Stąd też w niniejszym artykule podjęto próbę ukazania zasad dostępu obywateli do informacji publicznej na szczeblu gminy. W wprowadzeniu dokonano przeglądu podstaw prawnych udostępniania informacji publicznej oraz zdefi niowano pojęcia towarzyszące temu zagadnieniu. W kolejnej części artykułu poddano analizie zasady i formy działalności gminy mające na celu realizowanie przysługujących w tym zakresie praw obywatelskich. Wskazano organom gmin także kwestię organizacyjną dotyczącą udostępniania społeczności lokalnej interesujących ją dokumentów. Na podstawie aktów prawnych i orzecznictwa sądowego zaakcentowano potrzebę umieszczania wszelkich informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wiele treści znajdujących się w tym artykule omówiono na tle zdarzeń zaistniałych w codziennej działalności samorządu gmin. Ponadto wytypowano i poddano wnikliwej analizie zagrożenia wynikające z bagatelizowania konstytucyjnego obowiązku informowania społeczeństwa o publicznej działalności organów gminy.
Transparency in public life plays an essential role in the activities of local governments in Poland. Therefore, in this article is an attempt to show the principles of citizens’ access to public information at the municipal level. The introduction of a review of the legal basis for access to public information and to defi ne the concept associated with this issue. In the next part of this article analyzed the principles and community activities aimed at implementing granted in this area of civil rights. Municipal authorities also pointed out the issue of organization on the local community to share the interesting documents. Based on the laws and judicial decisions highlights the need for putting all the information in the Public Information Bulletin. Many contents of this article discusses the background of events on the daily activities of local communities. Moreover, were selected and subjected to a thorough analysis of risks of underestimating the constitutional obligation to inform the public about the activities of the public community.
Транспарентность общественной жизни играет важную роль в деятельности органов местного самоуправления в Польше. В связи с этим, в данной статье была предпринята попытка указать принципы доступа граждан к публичной информации на муниципальном уровне. Дано обзор нормативно-правовой базы предоставления доступа к публичной информации и рассмотрено понятия, связанные с этим вопросом. В главной части статьи анализируются принципы и формы деятельности гмин (наименьшая территориально-административная единица Польши) по реализации прав граждан в области являющейся предметом изучения статьи. Рассмотрено организационные вопросы связанные с предоставлением гражданам документов. На основании законодательных актов и судебных решений подчеркнуто необходимость предоставления информации в «Информационном бюллетене». Вопросы затрагиваемые в статье рассмотрены на фоне конкретных событий, имеющих место в повседневной деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, были отобраны и подвергнуты тщательному анализу угрозы, связанные с несоблюдением конституционной обязанности информирования общественности о публичной деятельности муниципальных органов власти .
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 4, s. 35-48.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska