Hierarchia i problemy demograficzne miast wschodniego pogranicza Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-221-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Polskie miasta nadgraniczne stały się przedmiotem badań ze względu na specyficzne położenie, które w zasadniczy sposób wpływa na ich możliwości rozwojowe. Badania objęły obszary północno-wschodniej i wschodniej Polski, położone w pobliżu granic z Rosją (Obwód Kaliningradzki), Litwą, Białorusią i Ukrainą. Szczegółowe analizy zostały przeprowadzone dla 28 miast usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej i wynikającym z niego silnym oddziaływaniu na procesy demograficzne. Badane ośrodki różnią się od pozostałych miast czterech wschodnich województw, ale również i od pozostałych miast Polski. Zaliczają się one generalnie do miast małych, z wyjątkiem dwóch (Chełm i Przemyśl), które liczą ponad 50 tysięcy mieszkańców. Niewielka liczba dużych i średnich miast położonych w pobliżu granicy państwowej charakteryzuje obszary nadgraniczne, gdzie uszczuplony obszar oddziaływania często ogranicza rozwój gospodarczy, a to często przekłada się również na problemy demograficzne tychże ośrodków miejskich. W wyniku tego większość funkcjonujących na tym terenie miast nie pełni żadnych ważnych funkcji administracyjnych. W zakresie demografii ośrodki nadgraniczne charakteryzowały się niższymi wartościami przyrostu liczby ludności. Blisko 90% badanych miast charakteryzuje proces depopulacji z dominującym wpływem emigracji. Ta niekorzystna sytuacja demograficzna stanowi o specyfice badanych miast nadgranicznych i skłania do stwierdzenia, że właśnie peryferyjne położenie bezpośrednio przyczynia się do takiego obrazu badanych ośrodków.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. (red.) Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 21-43.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna