Perspektywy rozwoju stosunków handlowych Polski z Kanadą w świetle umowy CETA

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-3192
eISSN
2392-0041
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Abstrakt
Trwające ponad pięć lat negocjacje w sprawie umowy CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) między UE a Kanadą zaowocowały podpisaniem porozumienia z końcem 2016 r. Wynikająca z umowy planowana eliminacja barier taryfowych oraz pozataryfowych w przywozie do Kanady może okazać się bardzo korzystna dla unijnych, w tym polskich, eksporterów i przyczynić się do rozwoju polsko-kanadyjskich stosunków handlowych. Przemawia za tym fakt, że wielkość wymiany handlowej Polski z Kanadą sukcesywnie wzrasta, a pozycja Polski jest w tym zakresie bardziej znacząca niż pozostałych państw członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Polski Kanada jest zatem istotnym partnerem handlowym, szczególnie ze względu na potencjalny wzrost polskiego eksportu. Na uwagę zasługuje również fakt, że w strategii Global Markets Action Plan na lata 2015-2017 Polska została wskazana przez rząd Kanady jako priorytetowy oraz perspektywiczny rynek w zakresie możliwości rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej.
The negotiations on the Comprehensive Economic Trade Agreement between the EU and Canada, which had been in progress for five years, resulted in signing the agreement at the end of 2016. The planned elimination of tariff and non-tariff barriers on exports to Canada, which results from the signed agreement, may prove to be very beneficial for EU, including Polish, exporters and may contribute to the development of Polish-Canadian trade relations. This claim is supported by the fact that the Poland-Canada trade volume has been increasing gradually and Poland’s position in this regard is more prominent as compared to other EU Member States from the Central Eastern Europe. Canada is, thus, a key trade partner for Poland, particularly in the context of the expected, potential increase of Polish exports. It is also worth pointing out that Poland was indicated in the 2015-2017 Global Markets Action Plan as a priority and prospective market for Canada in terms of opportunities for the development of bilateral trade.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 2017, nr 498, s. 182-191.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska