Clusters: an example of a state strategy for creating energy security in Poland

dc.contributor.authorBałamut, Anna
dc.date.accessioned2021-01-26T11:40:34Z
dc.date.available2021-01-26T11:40:34Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstract„Klaster” nie jest pojęciem nowym. Wiadomo również, że wzajemne powiązanie przedsiębiorstw, dostawców, jednostek itp. daje szereg możliwości pod względem konkurencyjności i innowacyjności. Stąd też podmioty decydują się na tego rodzaju współpracę. Koncepcja klastrów energii pojawiła się wraz z ustawą o odnawialnych źródłach energii w 2016 r. W ustawie zdefiniowano, czym są klastry energetyczne i jaka jest ich rola. W ramach kreowania strategii bezpieczeństwa energetycznego postanowiono połączyć aspekt lokalnych zasobów energetycznych i doświadczenia podmiotów wraz z potencjałem i wsparciem ze strony państwa. Zaczęto podkreślać rolę bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach, nawet tych najmniejszych, będących cząstką całego systemu. Celem artykułu jest ustalenie, w jakim stopniu rozwój klastrów może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza przedstawia rolę i kierunek polityki państwa na rzecz rozwoju klastrów. Druga analizuje stan faktyczny inwestycji, tj. jakie inwestycje zostały zrealizowane i w jakim stopniu wpływają one na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Trzecia część omawia wpływ zarządzania publicznego na przyszłość klastrów energetycznych w Polsce oraz pokazuje, w jakim stopniu decyzje administracji publicznej mogą kreować kierunek rozwoju lokalnych podmiotów. Na potrzeby analizy sformułowano hipotezę, że kreowanie polityki klastrowej w ramach zarządzania publicznego wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Artykuł ma charakter mieszany: został uwzględniony zarówno aspekt zarządzania, jak i aspekt decyzji politycznych. Omawia problem istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, koncertując się na najnowszych informacjach i wydarzeniach.pl
dc.description.abstractThe notion of a cluster is not new. Linking companies, suppliers, units and other bodies gives one a range of opportunities in terms of competitiveness and innovation. This is why various entities go in for this kind of cooperation. The concept of energy clusters first appeared in the Polish Renewable Energy Sources Act of 2016, which defines what energy clusters are, and what their role is. As part of creating an energy security strategy, it was decided to combine the aspect of local energy resources and the experience of entities along with the potential and support of the state. Emphasis was placed on the role of security at various levels, even those being a part of the whole system. The goal of this paper is to determine to what extent the development of clusters can improve energy security. The paper has been divided into three parts. The first part looks at the role and direction of state policy for the development of clusters. The second part scrutinises the current state of investments, i.e. what investments have been made and to what extent they improve energy security. The third part discusses the impact of public governance on the future of energy clusters in Poland. It shows to what extent decisions of public administration bodies can devise the path of development of local entities. For the purposes of this analysis, a hypothesis has been formulated that puts forward the idea that creating cluster policy as part of public management improves energy security in Poland. On the whole, the paper is of a mixed nature, as it includes management as an aspect of political decisions, and the issue relevant to Poland’s energy security by focusing on the latest news and events.pl
dc.description.abstractDer Begrifff Cluster ist nicht neu. Es ist auch bekannt, dass die Partnerschaft von Unternehmen, Lieferanten, einzelnen Einheiten usw. eine Riehe von Möglichkeiten in Hinsicht der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit bietet. Daher entscheiden sich die Marktbeteiligten auf so eine Zusammenarbeit. Im Falle der Energie-Cluster kam das Konzept zusammen mit dem Gesetz über die erneuerbaren Energiequellen am Jahre 2016 auf. In Gesetz definierte man, was die Energie-Cluster sind und welche Rolle sie haben. Im Rahmen der Gestaltung der Strategie für Energieversorgungssicherheit beschloß man den Aspekt der lokalen Energieressourcen und der Erfahrung der Unternehmen mit dem Potenzial und der Unterstützung seitens des Staates zu verbinden. Man begann, die Rolle der Sicherheit auf verschiedenen Ebenen zu betonen, sogar auf den kleinsten, die ein Teil des ganzen Systems sind. Das Ziel des Artikels ist zu bestimmen, in welchem Umfang die Entwicklung der Cluster die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit beeinflussen kann. Der Artikel wurde in drei Teile gegliedert. Der erste stellt die Rolle und die Richtung der Politik des Staatses für die Entwicklung der Cluster dar. Der zweite Teil analysiert den Sachverhalt der Investition, d.h. welche Investitionen umgesetzt wurden und in welchem Umfang sie die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit beeinflussen. Der dritte Teil handelt von dem Einfluss des öffentlichen Managements auf die Zukunft der Energie-Cluster in Polen und zeigt, inwiefern die von der öffentlichen Verwaltung getroffenen Entscheidungen die Entwicklungsrichtung der lokalen Unternehmen schaffen können. Für die Analyse formulierte man die Hypothese, die voraussetzt, dass die Schaffung der Clusterpolitik im Rahmen des öffentlichen Managements sich auf die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit auswirkt. Der Artikel hat einen gemischten Charakter, in dem sowohl der Managementsaspekt, als auch der Aspekt der politischen Entscheidungen berücksichtigt wird. Zusätzlich wird ein für die Energiversorgungssicherheit wichtiges Problem mit dem Schwerpunkt auf die neuesten Informationen und Ereignisse behandelt.pl
dc.description.abstractПонятие «кластер» не является новым. Также известно, что взаимосвязь пред- приятий, поставщиков, подразделений и т.д. – предоставляет ряд возможностей в сфере конкурентоспособности и инноваций, что является стимулом развития со- трудничества. В случае энергетических кластеров, концепция такого сотрудниче- ства в Польше появилась после принятия закона «о возобновляемых источниках энергии» в 2016 г. Закон дает определение, что такое энергетические кластеры и какова их роль. При разработке стратегии энергетической безопасности было принято решение объединить местные энергетические ресурсы и имеющийся опыт субъектов с потенциалом и поддержкой со стороны государства. В статье предпринято попытку дать ответ на вопрос, в какой степени развитие кластеров может повлиять на повышение энергетической безопасности. Исследование со- стоит из трех частей. В первой – представлена роль и направление государ- ственной политики по развитию кластеров. Во второй – анализируется фактиче- ское состояние инвестиций, т.е. указано, какие инвестиции были реализованы и в какой степени они способствуют повышению энергетической безопасности. В третьей части обсуждено влияние государственного управления на будущее энергетических кластеров в Польше и показано, в какой степени решения госу- дарственного управления могут определять направление развития местных субъ- ектов. Для анализа была сформулирована гипотеза, которая предполагает, что со- здание кластерной политики в рамках государственного управления влияет на улучшение энергетической безопасности Польши. В статье рассмотрены аспекты управления и принятия политических решений, обсуждены актуальны проблемы и события, связанные с энергетической безопасности Польши.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 4, s. 141-156.pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0718-btip-2020-4-008
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/29255
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectklastrypl
dc.subjectzarządzanie publicznepl
dc.subjectbezpieczeństwo energetycznepl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectpaństwopl
dc.subjectstrategiapl
dc.subjectclusterspl
dc.subjectpublic governancepl
dc.subjectenergy securitypl
dc.subjectPolandpl
dc.subjectstatepl
dc.subjectstrategypl
dc.subjectClusterpl
dc.subjectöffentliches Managementpl
dc.subjectEnergiversorgungssicherheitpl
dc.subjectPolenpl
dc.subjectStaatpl
dc.subjectStrategiepl
dc.subjectкластерыpl
dc.subjectгосударственное управлениеpl
dc.subjectэнергетическая безо- пасностьpl
dc.subjectПольшаpl
dc.subjectгосударствоpl
dc.subjectстратегияpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherZarządzanie i marketingpl
dc.titleClusters: an example of a state strategy for creating energy security in Polandpl
dc.title.alternativeKlastry jako przykład strategii państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Polscepl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
BALAMUT_Clusters_an_example_of_a_state_2020.pdf
Rozmiar:
264.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: