Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Okres międzywojenny cechował się w Polsce intensywnym rozwojem prawa pracy. Jego przepisy w pierwszej kolejności miały zapewnić ochronę pracownikom, również tym, którzy tej pomocy potrzebowali najbardziej, czyli małoletnim pobierającym naukę w celu przyuczania się do zawodu. Rozporządzenie z 1927 r. prawo przemysłowe zawierało osobny dział stanowiący przepisy w zakresie nauki w przemyśle, gwarantujący uczniom rzetelność pracodawcy i wynagrodzenie za wykonaną pracę. Podstawą stosunku prawnego łączącego ucznia z pracodawcą była umowa, która określała wzajemne świadczenia stron. Jeżeli postanowienia umowy zostały naruszone, stronom przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie zobowiązań. Po upływie okresu nauki, uczniowi wydawano stosowne świadectwo, które stwierdzało przebyty czas nauki i było podstawą do ubiegania się o pracę jako już pracownik wykwalifikowany. Uczniowie w okresie pobierania nauki byli objęci szczególną ochroną zarówno ze strony władzy przemysłowej, jak i zrzeszeń przemysłowych, które w przypadkach określonych w ustawie przejmowały na siebie obowiązki wynikające z przepisów prawa przemysłowego.
Strong development of labour law was characteristic of the period between the two world wars in Poland. Its provisions for the first time provided protection to employees, also the ones who need such assistance most, that is minors in vocational training. The Industrial Law regulation of 1927 contained a separate chapter with regulations concerning training in industry, guaranteeing employer fairness and remuneration for the work performed by the trainees. The legal relationship between the trainees and the employer was based on a contract defining mutual obligations of the parties. Should the contractual clauses be violated, the parties had the right to claim damages in accordance with the principles defined in the liabilities code. Once the period of training was over, the trainee was issued an appropriate certificate corroborating the time of training and providing grounds for applying to work already as a skilled labourer. While learning, trainees were covered by special protection both by industrial authorities and industrial societies, as the latter took over the duties resulting from the provisions of industrial law in circumstances defined in the act.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2016, T.XIX, s. 255-271.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska