Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy – kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem przedmiotowego artykułu jest ukazanie roli kontrwywiadu wojskowego oraz taktycznego wywiadu osobowego jako kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo Sił Zbrojnych. Główny nacisk artykułu położony jest na działania wojskowych służb specjalnych których celem jest przeciwdziałanie zamachom terrorystycznym skierowanym przeciwko jednostkom wojskowym podczas ich udziału w operacjach międzynarodowych. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie dostępnych regulacji oraz materiałów z przedmiotowego zakresu które obwiązują w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Istotą artykułu jest przybliżenie czytelnikowi roli oraz zadań wojskowych służb specjalnych, w szczególności zaś komórki Połączonego Sztabu ds. Kontrwywiadu oraz Taktycznego Wywiadu Osobowego” która funkcjonuje m.in. w międzynarodowych operacjach militarnych prowadzonych przez NATO oraz Unię Europejską. Przedmiotowy artykuł ukazuje podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy specyfi ką działań komórek kontrwywiadu a wywiadu, również funkcjonujących w ramach Połączonego Sztabu ds. Kontrwywiadu oraz Taktycznego Wywiadu Osobowego”. Autor artykułu obrazuje rozważania teoretyczne przykładami operacji kontrwywiadu oraz wywiadu wojskowego prowadzonymi w ramach współczesnych operacji militarnych na Bałkanach. Artykuł analizuje – w kontekście działalności służb wywiadu oraz kontrwywiadu wybrane ataki terrorystyczne na cele militarne – koszary marines w Bejrucie oraz Arabii Saudyjskiej podczas prowadzenia działań operacyjnych na arenie międzynarodowej. Treść rozważań artykułu uzupełniają osobiste uwagi autora, który pracował na stanowisku Szefa Połączonego Sztabu ds. Kontrwywiadu oraz Taktycznego Wywiadu Osobowego jednej z organizacji międzynarodowych podczas prowadzenia operacji militarnej pod jej egidą.
The purpose of the article is to discuss military CI and tactical HUMINT as key elements in ensuring the security of the armed forces. The article emphasizes the activities of the military special services whose aim is to counteract terrorist attacks directed against military units taking part in international operations. The present study was prepared on the basis of the available regulations and the materials of the US Department of Defense. The aim of the article is to familiarize the reader with the role and tasks of the military special services, especially those of the CJ2X Cell – Joint Combat Staff for Counterintelligence and HUMINT Operations, which functions in military operations conducted by NATO and the EU. This article discusses the basic similarities and differences between the activities of counterintelligence and those of tactical HUMINT; the cells operating as a part of the CJ2X Cell are also discussed in this context. The author illustrates the theory with examples of both intelligence and counterintelligence operations, carried out as part of modern military operations in the Balkans. Selected terrorist attacks on military targets, such as the one on a part of a housing complex in the city of Khobar in Saudi Arabia or the one on the US Marines barracks in Lebanon, are examined in the context of the activities of both intelligence and counterintelligence. The article includes personal refl ections of the author, who worked as the head of the CJ2X Cell of one of the international organizations.
Целью статьи является показать роль военной контрразведки и тактической агентурной разведки как ключевых элементов обеспечения безопасности во- оруженных сил. Основное внимание в статье уделено деятельности военных спецподразделений, целью которых является противодействие террористиче- ским актам, направленным против воинских частей во время их участия в меж- дународных операциях. Исследование подготовлено на основе правовой базы и доступных материалов регулирующих деятельность Вооруженных сил США. Целью статьи было также указание роли и задач военных спецслужб, в част- ности подразделений Объединённых штабов по делам военной контрразведки и тактической агентурной разведки, в частности участвующих в международ- ных военных операциях, проводимых НАТО и Европейским Союзом. Рассмотре- ны основные сходства и различия между спецификой действий подразделений контрразведки и разведки, в том числе действующих в структурах Объединён- ных штабов по делам военной контрразведки и тактической агентурной раз- ведки. Автор иллюстрирует теоретические исследования, примерами операций контрразведки и военной разведки, проводимых во время военных операций на Балканах. В контексте деятельности разведки и контрразведки в статье дан анализ террористических актов на военные объекты – казармы морской пехоты США в Бейруте и Саудовской Аравии во время проведения операций на между- народной арене. В статье приведены также личные соображения автора, кото- рый работал в качестве начальника Объединенного штаба по делам военной контрразведки и тактической агентурной разведки в одной из международных организаций.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 75-88.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska