Czy nowe technologie zrewolucjonizują rynek pracy?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule poruszono temat zmian w prawie pracy w związku z globalizacją, automatyzacją, rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym, szczególnie na tle nowych form zatrudnienia: pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT based work) i pracy w ramach platform cyfrowych (crowdworking). Rozważono również, czy wykorzystywanie nowych technologii przez pracodawcę czy przyszłego pracodawcę, m.in. w zakresie background screening (w tym credit i criminal check), pozyskiwania i wykorzystywania danych biometrycznych, zastosowania technologii identyfi kacji radiowej (RFID) poprzez wszczepianie chipa dla kontroli pracownika czy usprawnienia procesów organizacyjnych, nie stanowi nadużycia podmiotowego prawa do prywatności i wręcz nie narusza godności. Powyższe odniesiono do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i związanych z nim zmian w Kodeksie pracy. Aby przesądzić, czy nowe technologie zrewolucjonizują rynek pracy, postawiono pytanie: czy istnieją zawody, które są zagrożone wyparciem z rynku ze względu na automatyzację pracy, oraz przeciwnie – czy istnieją zawody przyszłości.
Th e article discusses changes in the labour law in connection with globalization, automation , civilization and technological development, especially against the background of new forms of employment: „ICT based work”, „crowdworking”. It was also considered whether the use of new technologies by the employer or the future employer, including in the scope of background screening (including credit and criminal check), acquisition and use of biometric data, application of radio frequency identifi cation technology (RFID) by implanting a chip for employee control or organizational processes improvement at the employer, does not constitute abuse of the subjective right to privacy and does not violate dignity. Th e above was referred to the General Data Protection Regulation of 27.04.2016 (GDPR) and related changes in the Labour Code. To determine whether new technologies will revolutionize the labour market the question was asked: are there occupations that are at risk of being forced out of the labour market due to the automation of work, and contrarily – are there professions of the future.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 2, s. 135-155
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska