Burza elektryczna u pacjenta z kardiowerterem – efibrylatorem (ICD) - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.

Abstrakt
W ostatnim 20-leciu wszczepiane kardiowertery – defibrylatory (ICD) umożliwiły przedłużenie życia chorym zagrożonym nagłym zgonem sercowym z przyczyn arytmicznych. W licznych badaniach klinicznych potwierdzono zdecydowaną przewagę tej metody postępowania w porównaniu z farmakoterapią. W pracy opisano przypadek pacjenta lat 39 z nawracającymi zaburzeniami rytmu serca pod postacią dodatkowych pobudzeń komorowych oraz migotania komór, po wczepieniu ICD w 2000 roku w ramach profilaktyki wtórnej nagłego zatrzymania krążenia. U chorego stwierdzano epizody burzy elektrycznej. W pracy zostały również przedstawione aktualne możliwości postępowania w przypadku burzy elektrycznej u pacjentów z ICD.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska