Tematyka bezpieczeństwa energetycznego w mediach na przykładzie Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Tematyka bezpieczeństwa energetycznego z roku na rok nabiera na znaczeniu. Debaty polityczne przenoszą się np. z organizacji rządowych na organizacje pozarządowe, na społeczeństwo, na podmioty inwestujące w sektor energetyczny oraz naukowców pracujących na uczelniach lub w innych ośrodkach badawczych. Powyższe grupy korzystają ze środków przekazu, tj. telewizji, radia, prasy (prasa codzienna, a czasami też periodyki naukowe), internetu (strony internetowe, portale społecznościowe, fora dyskusyjne), książek, w tym publikacji naukowych. Dostępność różnych kanałów informacji daje potencjalnemu odbiorcy możliwość konfrontacji otrzymywanych treści. Musi on rzetelnie analizować, oceniać i dokonywać selekcji informacji, którymi jest „bombardowany” z każdej strony. Z uwagi na ten fakt niniejsza publikacja ma na celu wskazanie roli mediów w kreowaniu strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski. Analiza przykładowych źródeł przekazu ma pozwolić na ocenę ich wiarygodności oraz atrakcyjności. Rozdział pierwszy ma charakter definicyjny i omawia rolę mediów tradycyjnych oraz interaktywnych. Rozdział drugi i trzeci mają charakter praktyczny ukazujący sposoby przekazywania informacji na temat bezpieczeństwa energetycznego przez poszczególne media w Polsce. Całości publikacji zakończona jest wnioskami końcowymi, stanowiącym podsumowanie analizowanych treści.
The topic of energy security is getting more important from year to year. Political debates are moving, for example, from governmental organizations to non-governmental organizations, to the public, to investors in the energy sector, and to academic researchers or other research centres. The above groups use media such as television, radio, newspapers (daily newspapers and sometimes scientific journals), the Internet (websites, social networks, discussion forums), books including scientific publications. The availability of different channels of information gives potential viewers the opportunity to confront the content they receive. The recipient must honestly analyze, evaluate and select information that is „bombed” on each side. Due to this fact, this publication aims to indicate the role of the media in the creation of Poland’s energy security strategy. An analysis of examples of sources of information is to be made to assess their credibility and attractiveness. Chapter One is a definition and discusses the role of traditional and interactive media. The second and third chapters are practical in showing the ways of transmitting information on energy security by particular media in Poland. The entirety of the publication is concluded with a summary of the analyzed contents.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 4, s. 49-64.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska