Bezpieczeństwo sportowych imprez masowych w działaniach policji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono obowiązki i zadania Policji w obszarze zabezpieczenia imprez masowych wynikające z Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, jak również z innych przepisów i umów międzynarodowych. Przedstawiono procedury w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa obiektów sportowych i wydawania opinii oraz zadania realizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych i uruchomiony w kwietniu 2006 roku Policyjny Rejestr Imprez Masowych. Omówiono sposób monitorowania kibiców, jak również środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w jednostce Policji.
The article presents the duties and responsibilities of the Police in the area of security of mass events resulting from the Police Act of 6 April 1990, as well as other laws and international agreements. Presented procedures for the evaluation of the safety of sports facilities and give an opinion as well as the tasks carried out by the Focal Point for mass events and launched in April 2006, police registry of mass events. Discusses how to monitor the fans as well as a penal measure to prohibit the entrance to mass events, coupled with the obligation to appear in person at the police unit.
В статье рассмотрено обязанности и задачи полиции в сфере обеспечения общественного порядка во время прохождения спортивных массовых мероприятий, вытекающих из «Закона о полиции» от 6 апреля 1990 года, а также других документов и международных договоров. Описаны процедуры контроля состояния спортивных объектов и выдачи документов подтверждающих их безопасность, а также рассмотрены задачи, поставленные перед Государственным контактным центром по делам массовых мероприятий и открытой в апреле 2006 года Полицейской базы данных о массовых мероприятиях. Проанализировано способы контролирования болельщиков, а также дано оценку средству уголовной ответственности, каким является запрет входа на массовые мероприятия и обязанность личной явки в отделении полиции.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 4, s. 25-32.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska