Uwagi na temat środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zakaz wstępu na imprezę masową jest jednym ze środków karnych, który został wprowadzony do kodeksu karnego 20 marca 2009 r. Dodanie tego przepisu było odpowiedzią ustawodawcy na rozwijające się zjawisko przestępczości popełnianej na imprezach masowych, w tym także podczas meczów piłki nożnej. Dodanie tego środka karnego do katalogu środków karnych z art. 39 k.k. było uwarunkowane w dużej mierze determinantami systemu społecznego. Imprezy masowe charakteryzują się skupiskiem dużej liczby osób w określonym miejscu. Imprezy te są zazwyczaj dostępne dla szerszej grupy osób, w tym także dla osób, które traktują te zgrupowania jako okazję do popełniania przestępstw. Aby zapobiegać sytuacjom, w których dochodzi do popełniania czynów zabronionych w trakcie imprez masowych, ustawodawca wprowadził możliwość orzekania przez sądy zakazów wstępu na imprezę masową, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia w trakcie tych imprez zdarzeń mogących mieć wpływ na ich bezpieczeństwo. Omawiany środek karny był przedmiotem dyskusji społecznej, przede wszystkim ze względu na skuteczność jego stosowania w praktyce. Przepisy dotyczące zakazu wstępu na imprezy masowe, ze względu na niedoskonałość wprowadzonych uregulowań oraz istniejące luki prawne (m.in. brak możliwości wyegzekwowania stosowania orzeczonego zakazu) zostały znowelizowane już w 2010 r. W związku ze zbliżającą się w naszym kraju dużą imprezą masową, jaką będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 r., przedmiotem wystąpienia będzie analiza przepisów de lege lata i de lege ferenda.
No access to mass events is one way of penalty, which was introduced into the Penal Code on 20 March 2009 The addition of this provision was a response to the legislature on the developing phenomenon of crime perpetrated mass events, including the football matches. The addition of this agent to a directory of criminal matters Article. 39 k.k. is subject to a large extent, the determinants of the social system. Mass events, by their very nature, are characterized by a cluster of large numbers of people in a particular place. These events are usually available to a wider group of people, including for those who treat these clusters as an opportunity to commit crimes. To prevent a situation in which the process of committing offenses during mass events, the legislature introduced by allowing the courts bans entrance to mass events, thereby reducing the risk of such events in the course of events which may affect their safety. This measure was subject to criminal public discussion, mainly because of the effectiveness of its use in practice. The provisions concerning the prohibition of admission to public events because of the inadequacy of legislation introduced and existing loopholes (such as inability to enforce the ban on use of the predicate) has been revised in 2010 in the run-up in our country, a large mass event, which will be the European Championships in football in 2012, will be the subject of an analysis of de lege lata and de lege ferenda.
Запрет входа на массовые мероприятия является одним из правовых средств, включенным в уголовный кодекс 20 марта 2009 г. Введение этого законоположения было ответом законодателя на развитие явление преступности на массовых мероприятиях, прежде всего на футбольных матчах. Добавление этого уголовного наказания к перечню уголовных средств пресечения преступности (статья 39 УК), в значительной мере было обусловлено детерминантами общественной системы. Сама сущность массовых мероприятий предполагает скопление большого количества лиц в определённом месте. Обычно эти мероприятия доступны для больших групп лиц, в том числе также для лиц, которые относятся к ним, как к месту совершения безнаказанного преступления. С целью предотвращения преступлений во время массовых мероприятий законодатель ввёл возможность судового запрета входа на массовые мероприятия, тем самым ограничивая опасность появления во время этих мероприятий ситуаций влияющих на их безопасность. Обсуждаемая правовая мера была предметом общественной дискуссии, прежде всего, ввиду её возможности применения на практике. Законоположения касающиеся запрета входа на массовые мероприятия ввиду их несовершенства и существующих юридических пробелов (напр. невозможность проверки исполнения решения суда) были изменены уже в 2010 г. В связи с проведением в Польше большого массового мероприятия, каким является Чемпионат Европы по футболу 2012 года., автор особое внимание обращает на анализ действующих правовых норм (лат. «de lege lata») и правовых идей (лат. «de lege ferenda»).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 4, s. 33-49.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska