Problemy prawnego i faktycznego określenia zatrzymania osoby przez policję

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę pojęcia „zatrzymanie osoby". Dotychczas zarówno ustawodawca, jak i reprezentanci doktryny nie opracowali takiej definicji, która miałaby charakter uniwersalny, a więc obejmowała wszystkie desygnaty tego pojęcia przewidziane w systemie polskiego prawa. Wymienione opracowanie zawiera historyczne i aktualne poglądy przedstawicieli doktryny w tym zakresie oraz propozycje sformułowanych przez nich różnych definicji przedmiotowego pojęcia, które zawarto w opracowaniach. Podsumowując zaprezentowane poglądy, autor zaproponował, aby pożądana definicja pojęcia „zatrzymanie osoby" ujmowała je w znaczeniu faktycznym albo prawnym. Znaczenie faktyczne powinno być łączone z czasowym pozbawieniem osoby prawa do wolności w zakresie przemieszczania się, a znaczenie prawne z treścią przepisu, który bez wnioskowania „z celu na środki" do zatrzymania faktycznego uprawnia.
The article features various aspects of the concept of detention. So far neither the legislator nor representatives of the legal doctrine have drafted a universal definition which would include all designates of this notion existing in the Polish legal system. The following article presents historical and topical views held by representatives of the doctrine in question, as well as examples of various definitions of the concept to be found in the relevant literature. Having summarized the presented views, the author has suggested that the desirable definition of police detention should apply either to its factual or legal aspects. The factual meaning should refer to a temporary suspension of the right to liberty in terms of the person's freedom of movement, while the legal meaning - to the very content of the regulation which provides the grounds for factual detention, on the assumption that it is necessary.
Статья затрагивает проблему определения понятия «задержание лица». До сегодняшнего дня законодательная власть, а также представители науки еще не разработали такого определения, которое имело бы универсальный характер, и охватывало все составные этого понятия, предусмотренные в системе польского права. Автор приводит примеры исторических и современных взглядов на эту проблему представителей науки и указывает на формулированные ими разные определения предметного понятия, которые появлялись в исследованиях учёных. Подытоживая представленные взгляды, автор выдвигает предложение, чтобы определение понятия «задержание лица» заключало или его фактическое, или юридическом значение. Фактическое значение должно быть связано со временным лишением лица свободы передвижения, а юридическое значение - непосредственно с буквой закона, который однозначно даёт право на фактическое задержание.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 4, s. 7-15.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska