Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Problemy związane z naruszaniem praw człowieka i swobód obywatelskich stają się podstawowym zagadnieniem demokratycznej odpowiedzi na terroryzm. W wyniku reakcji na zagrożenie terrorystyczne, demokracja oraz prawa człowieka przy pochopnych i nazbyt rygorystycznych posunięciach państwa mogą ponieść nieodwracalny uszczerbek. Przyczyniła się do tego wytworzona po 11 września 2001 r. atmosfera strachu, powodująca przyzwolenie opinii publicznej na wdrożenie ustawodawstwa antyterrorystycznego ograniczającego lub wręcz gwałcącego zasady międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa człowieka. Polityczna koncepcja „wojny z terroryzmem" nie została powiązana ze zbudowaniem odpowiedniego systemu prawnego. W wyniku kopiowania norm z różnych obszarów prawa powstał konglomerat elementów zapożyczonych z prawa antyterrorystycznego i prawa konfliktów zbrojnych. Walka z zastosowaniem niedemokratycznych, nieprawnych metod i środków może okazać się wygraną bitwą, lecz przegraną wojną z terroryzmem i w obronie praw człowieka. Najpotężniejsza organizacja terrorystyczna nie stanowi tak wielkiego niebezpieczeństwa dla praw człowieka, jak ograniczająca prawa obywatelskie reakcja państwa na zagrożenie terrorystyczne.
Problems connected to the violation of human rights and civil liberties become the basic question in the democratic answer to terrorism. As a result of the reaction to the terrorist threat, democracy and human rights might be irreversibly harmed with too stringent moves of the states. What contributed to that was the atmosphere of fear following 11th September 2001, which resulted in the public opinion's assent to passing anti-terrorist legislation limiting, if not downright violating, the principles of international humanitarian law and human rights. The political concept of "war on terror" was not connected with the construction of an appropriate legal system. As a result of copying norms from different fields of law, a conglomerate of elements borrowed from entire terrorist law and the law of military conflicts was developed. Fighting with the use of non-democratic, illegal methods and means may bring a victorious battle, yet a lost war against terrorism and in defence of human rights. Even the most powerful terrorist organisation does not pose such a great danger for human rights, as such reaction of the state to the threat of terrorism that limits citizens rights.
Проблемы, связанные с нарушением прав человека и гражданских свобод, выдвигаются на первый план задач, стоящих перед демократическими государствами в связи с необходимостью адекватного ответа на террористические акты. В результате реакции на террористическую угрозу, демократия и права человека, под влиянием непродуманных и чрезмерно жестких решений властей, могут получить неотвратимый ущерб. Способствует этому образовавшаяся после 11 сентября 2001 г. атмосфера страха, которая помогла властям получить согласие общественного мнения на введение антитеррористического законодательства, ограничивающего или противоречащего основам международного, гуманного права и ущемляющего права человека. Политическая концепция «войны с терроризмом» не привела к созданию соответствующей юридической системы. В результате копирования норм с разных областей права был создан конгломерат элементов заимствованных с антитеррористического законодательства и законодательства связанного с вооружёнными конфликтами. Борьба с терроризмом с применением недемократических, незаконных методов и средств может оказаться выигранной битвой, но проигранной войной. Самая мощная террористическая организация не представляет такой большой опасности для прав человека, как ограничивающая гражданские права реакция государства на террористическую угрозу.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 67-73.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska