Z zagadnień charakterystyki i zwalczania chuligaństwa oraz przestępczości stadionowej z uwzględnieniem wykorzystania metody białego wywiadu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie subkultury pseudokibiców z uwzględnieniem ich indywidualnej i grupowej aktywności, a także wybranych zasad taktycznych oraz metod rozpoznawania i wykrywania tzw. stadionowych przestępstw i wykroczeń. Zwrócono również uwagę na znaczenie informacji w zwalczaniu zjawiska oraz szczególną rolę wykorzystania wywiadu jawno-źródłowego (białego wywiadu) w całokształcie działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
This article aims at presenting the pseudo-football fans subculture with a view to their individual and group activity, as well as the selected tactical rules and methods of recognising and detecting the so-called stadium crimes and offences. Attention has also been paid to the importance of information in the countering the phenomenon and the special role of using the overtly intelligence sources in the actions of the services responsible for security and public order as a whole.
В статье дан анализ субкультур футбольных хулиганов с учетом их индивидуальной и групповой активности, а также некоторые тактические действия и методы выявления и раскрытия так называемых «стадионных преступлений» и нарушений общественного порядка. Автор обращает также внимание на значение информации в борьбе с этим явлением, в частности на использовании метода разведки на основе открытых источников в общих действиях спецслужб ответственных за безопасность и общественный порядок.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 3, s. 37-47.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska