Narkobiznes kokainowy i heroinowy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2007

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia drogi transportu i dystrybucji kokainy i heroiny produkowanych w Ameryce Łacińskiej. Przedmiotem rozważań stało się głównie określenie zmian, jakie w latach 2001-2007 zaszły w narkobiznesie. Do podjęcia tematu przyczyniły się waga i skala tego zjawiska, heroina i kokaina bowiem jako substancje psychoaktywne mają największy negatywny socjoekonomiczny wpływ na całym świecie, a nielegalny handel nimi stanowi, pod względem wartości, większość globalnego rynku narkotykowego. Problem ten szczególnie dotyczy Ameryki Łacińskiej, gdzie skoncentrowana jest światowa produkcja kokainy, a również i heroina uważana jest za liczący się towar kolumbijskiego i meksykańskiego narkobiznesu. Jako ramy czasowe rozważań przyjęto lata 2001-2007. Rok 2001 związany jest z takimi wydarzeniami, jak styczniowa inauguracja prezydentury George'a Busha, co oznaczało powrót do władzy republikanów, czy wrześniowe zamachy terrorystyczne na World Trade Center, które rozpoczęły nowy rozdział w amerykańskiej polityce zagranicznej, określany mianem „globalnej wojny z terroryzmem". Wydarzenia, do których doszło w USA są więc właściwą cezurą czasową artykułu. Górną granicę, czyli koniec 2007 roku, przyjęto z braku bardziej znaczących zmian w amerykańskiej administracji i realizowanej polityce; wynika ona jedynie z czasu niezbędnego do zebrania i przeanalizowania materiałów źródłowych.
The article discusses transport routes and distribution of cocaine and heroin produced in Latin America. The subject is mostly the definition of changes that took place in narcobusiness in 2001-2007. The reason for embarking on this subject, were the significance and scale of the phenomenon, as - being psychoactive substances - heroin and cocaine have the greatest negative social and economic impact all over the world, while the illegal trafficking provides most of the value of the global drugs market. This problem is especially true about Latin America, where the world production of cocaine is concentrated, while heroin is also considered a major produce of the Colombian and Mexican narcobusiness. The years 2001-2007 were taken as the time framework. The year 2001 was chosen as it was marked by such events as the inauguration of George W. Bush Presidency in January, which meant return of Republicans to power, and September brought terrorist attacks on the World Trade Centre, which opened a new chapter in American foreign policy known under the name of "global war on terrorism". The events that took place in the USA are therefore the appropriate time divide for the purpose of the article. The other extremity of the period, i.e. the end of 2007, was assumed for the lack of significant changes in American administration and its policy-making, and results only from the time necessary to collect and analyse source materials.
В статье рассмотрено пути перевозки и распространения кокаина и героина, поставляемых из Латинской Америки. Автор, главным образом, остановился на указании перемен, происходивших в нарктотрафике в 2001-2007 годах. Поводом к рассмотрению темы стали огромные масштабы этого явления, а также сильное отрицательное социально-экономическое влияние на весь мир психоактивных субстанций, какими являются героин и кокаин, нелегальная торговля которыми имеет самый большой удел в глобальном рынке наркотиков. Эта проблема особенно касается Латинской Америки, в которой сконцентрировано мировое производство кокаина, а героин считается одним из важнейших товаров колумбийского и мексиканского нарктотрафиков. Не случайно выбран также период рассматриваемого явления: 2001-2007 гг. 2001 год связан с такими событиями, как начало президентуры Джорджа Буша (январь), что обозначало возвращение к власти республиканцев, и террористическая атака на World Trade Center (сентябрь). Последнее, открыло новую главу в американской внешней политике, известную как «тотальная война с терроризмом». Именно события, произошедшие в США в 2001 году, определили нижнюю часовую рамку статьи. Верхний часовой пояс, то есть конец 2007 года, связан только со временем необходимым для сбора и анализа, основанных на источниках материалов, а не с какими-то более значительными изменениями в американской администрации и политике.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 107-119.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska