Służba zawodowa kobiet w Wojsku Polskim (problemy psychologiczne)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zniesienie powszechnego obowiązku wojskowego i uzawodowienie Wojska Polskiego ma swoje dobre i niestety złe strony. Do dobrych stron należy stworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy i to w państwowej instytucji, która jest w miarę stabilna i która oferuje atrakcyjne możliwości finansowe i pewne przywileje. Stąd niespotykane wcześniej zainteresowanie zawodową służbą wojskową, gdzie na jedno wolne miejsce przypada nawet kilkudziesięciu kandydatów. Złe strony takiej rekrutacji to niestety trudności w obsadzeniu wszystkich stanowisk wojskowych z powodu niespełniania przez kandydatów wysokich wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu żołnierza, co powoduje pojawianie się trudności w obsadzaniu etatów wojskowych. Uzawodowienie armii staje się też szansą dla kobiet. Do tej pory zaledwie część kobiet miała za sobą przeszkolenie wojskowe. Były to głównie osoby posiadające wykształcenie medyczne. Feminizacja wojska wynikająca przede wszystkim ze standardów międzynarodowych znacznie rozszerza możliwość pracy kobiet zwłaszcza w jednostkach liniowych. Kobiety mogą nabywać odpowiednie kwalifikacje i obejmować stanowiska dowódcze we wszystkich rodzajach broni. Nie oznacza to oczywiście, że ze względów zdrowotnych jest to zawsze wskazane (np. w przypadku pilotażu samolotów naddźwiękowych). Dlatego istnieje nadal silna tendencja do zatrudniania kobiet jako cywilnych pracowników wojska. Zarysowano niektóre problemy psychologiczne, jakie pojawiają się w związku z zawodową służbą kobiet. Przedstawiono też drogę kobiet do udziału w wysiłku zbrojnym naszego kraju i organizacyjne aspekty służby wojskowej w Polsce.
The abolition of compulsory military service and the professionalisation of the Polish Army has its positive and negative aspects. As far as positive aspects are concerned, a large number of new job posts has been created in the state institutions, which is regarded as quite stable and offers attractive financial opportunities as well as certain privileges. Hence the unprecedented interest in the professional military service, with a single vacancy for even dozen candidates. The negative part of the recruitment is, unfortunately, connected with difficulties in filling all military posts due to an inability to comply with demanding requirements necessary to become a soldier. It is a reason of difficulties in filling military posts. Professionalisation of the army is also an opportunity for women. Until now, only certain amount of women had military training. These were mainly the people with medical training. Feminization of the military resulting primarily from international standards greatly expands the possibility of women's employment, particularly in linear units. Women can acquire appropriate qualifications and take commanding positions in all types of weapons. Obviously, it does not meant hat for health reasons, it is always desirable (eg in the case of supersonic aircraft pilots). Therefore, there is still a strong tendency to employ women as civilian employees of the Army. The paper outlines some of the psychological problems that arise in connection with the professional military service of women. The author will also present the struggle of women to be participants of military effort of Poland and organizational aspects of military service in Poland.
Отмена всеобщей воинской обязанности в Польше и переход к профессиональной армии имеет свои положительные и отрицательные стороны. К положительным моментам следует отнести создание большого количества новых рабочих мест, к тому же в государственном учреждении, деятельность которого характеризуется относительной стабильностью, финансовыми перспективами и некоторыми привилегиями. Эти факты стали причиной возникновения большой заинтересованности профессиональной воинской службой и часто на одну вакансию в армии претендуют десятки кандидатов. К отрицательным сторонам следует отнести проблемы появляющиеся в связи с высокими квалификационными требованиями к кандидатам. Переход армии на профессиональную основу дает новые возможности также для женщин. До этого времени только небольшая часть женщин имела военную подготовку. В основном это были лица имеющее медицинское образование. Феминизация армии, прежде всего являющаяся следствием международных стандартов, значительным образом расширяет возможность женской занятости особенно в строевых частях. Женщины имеют возможность получать соответствующие квалификации и занимать командные посты во всех родах вооруженных сил. Естественно во время набора женщин-кандидатов следует учитывать состояние их здоровья (напр. подготавливая пилотов сверхзвуковых самолётов). Это является также причиной существования сильной тенденции предоставлять женщинам работу в качестве гражданского персонала армии. В статье указаны некоторые психологические проблемы, появляющиеся в связи с профессиональной службой женщин. Автор анализирует также историю появления женщин в вооружённых силах Польши и рассматривает организационные аспекты воинской службы в Польше.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 4, s. 85-92.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska