Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i interesów Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Unia Europejska jest największym ugrupowaniem integracyjnym w świecie, obejmuje 28 państw, z czego 19 posługuje się wspólną walutą – euro. UE jest ważnym rynkiem i aktorem na scenie międzynarodowej. Wyzwaniem dla ugrupowania jest kilka poważnych problemów, takich jak kryzys UGiW, Brexit, polaryzacja interesów, wybór między poszerzaniem i pogłębianiem. W artykule omawia się możliwe rozwiązania w każdej z wymienionych dziedzin, przedstawiając je w ramach pięciu scenariuszy dla Europy, które zostały zaprezentowane w Rzymie w 60. rocznicę ugrupowania. Scenariusze te przedstawia się na tle wniosków sformułowanych podczas szczytu G-7 w Taorminie dotyczących polityki pomocy, uchodźców z Afryki i konfliktu syryjskiego. W zakończeniu pojawia się Polska ze swymi interesami w głównych kwestiach dyskutowanych w rozdziale i możliwościami ich realizacji.
The European Union is the biggest integration grouping in the World, which embraces 28 states, 19 of which use common currency – euro. EU is an important market and international actor. The EU is challenged by a number of internal problems, such as crisis of EMU, Brexit, polarization of interests, choices between deepening or widening. The article discusses possible solutions in each area presenting them in the context of 5 scenario for Europe presented in Rome on the 60th anniversary of the grouping. The scenarios are shown on international background with G-7 summit conclusions in Taormina concerning aid policy, refugees from Africa and the Syrian conflict. Finally it talks also about the Polish place and interests in the main matters, discussed in the article.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 1, s. 17-33.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska