Zagrożenia w środowisku wodnym dla zdrowia i życia ludzkiego – wybrane przykłady

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule zaprezentowano treści dotyczące wybranych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku wodnym, a mianowicie utonięcia oraz hipotermii. Scharakteryzowano te zagrożenia oraz przedstawiono istotę podejmowania działań ratowniczych wobec poszkodowanych w epizodach tonięcia i wychłodzenia. Przedstawione treści mają na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zagrożeń, a tym samym poszerzenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego udzielania pomocy poszkodowanym.
The paper looks at the selected threats to human health and life that can be found in the water environment, focalising on drowning and hypothermia. It offers a detailed profile of the threats and rescue actions taken to help victims of drowning, and those suffering from hypothermia. The paper also aims to systematise the knowledge about the possible threats, and to raise public awareness of providing appropriate help and assistance to the victims.
Der Artikel handelt von ausgewählten Gefährdungen für die Gesundheit und das Leben des Menschen in den Gewässern, und zwar Ertrinken und Hypothermie. Diese zwei Gefährdungen wurden beschrieben und es wurde der Sinn der Rettungsmaßnahmen für die Geschädigten bei den Episoden des Ertrinkens und der Hypothermie dargestellt. Der Inhalt des Artikels hat zum Ziel das Wissen über die Gefährdungen zu systematisieren, und dadurch das öffentliche Bewußtsein auf dem Gebiet der richtigen Notfallversorgung zu fördern.
В статье представлены материалы, касающиеся некоторых угроз жизни или здо- ровью человека в водной среде, а именно опасности утопления и переохлаж- дения. Дана характеристика этих угроз и изложена суть оказания помощи постра- давшим при угрозе утопления и переохлаждения. Представленные материалы помогут систематизировать знания об угрозах и, таким образом, популяризиро- вать основы правильного оказания первой помощи пострадавшим.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 4, s. 255-270.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska