Metoda matchingu w naukach o bezpieczeństwie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Każda dyscyplina naukowa charakteryzuje się specyficznymi dla niej metodami badawczymi. W artykule przedstawione zostały wyniki badań autora nad wykorzystaniem metody matchingu w kształtujących się naukach o bezpieczeństwie. W szczególności uwypuklone zostały praktyczne możliwości zastosowania powyższej metody badawczej.
Every scientific discipline is characterized by specific research methods. The article presents the results of the author's research in using matching method in the developing security sciences. In particular, the practical possibilities of using the above-mentioned research method have been emphasized.
Каждая научная дисциплина имеет характерные исследовательские методы. В статье указаны результаты исследований автора по использованию метода matching в формирующейся науке о безопасности. Особенное внимание обращено на практические возможности применения вышеуказанного исследовательского метода.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 1, s. 61-67.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska