Osoba dorosła poszkodowana w wypadku drogowym. Postępowanie ratownicze z pacjentem urazowym – Najczęstsze urazy.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Wypadki komunikacyjne i związane z nimi obrażenia poszkodowanych to stale aktualny problem współczesnego świata. W pracy przedstawiono zarys problematyki wypadków drogowych oraz omówiono najczęstsze rodzaje wypadków i powstające w ich trakcie obrażenia. Nakreślono również działania jakie podejmują ratownicy medyczni wzywani na miejsce zdarzenia. Działania ratownicze powinny opierać się na wypracowanych algorytmach udzielania pomocy pacjentom urazowym, tak aby maksymalnie skutecznie nieść pomoc poszkodowanym.
Traffic accidents and injuries related to them are constantly the current problem of the modern world. The work outlines the problem of road accidents and discusses the most common types of accidents and injuries that arise during such accidents. The actions taken by paramedics called to the place of the incident are also outlined. Rescue operations should be based on developed algorithms for providing assistance to trauma patients, so as to maximize the effectiveness of victims treatment.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska