Rozwiazać „kosowski wezeł"

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę spojrzenia na problematykę konfliktu serbsko-arabskiego poprzez pryzmat dziejów Kosowa w XX w., kiedy to ostatecznie ukształtował się trudny do rozwiązania „kosowski węzeł”. Jego celem jest z jednej strony przedstawienie polityki władz jugosłowiańskich po drugiej wojnie światowej, usiłujących zahamować rozwój konfliktu między obydwoma nacjami, a z drugiej – ukazanie zabiegów kosowskich Albańczyków, dążących do umiędzynarodowienia sprawy Kosowa i uzyskania aprobaty dla samozwańczej republiki Kosowo. Dla zobrazowania dalszych dziejów tego antagonizmu ujęto także wydarzenia, które miały miejsce pod koniec XX w. i na początku obecnego stulecia (wojna domowa w Kosowie, interwencja militarna NATO w Jugosławii, ustanowienie tymczasowego protektoratu międzynarodowego w prowincji). Artykuł ukazuje pokojowe i militarne próby rozwiązania konfliktu o Kosowo.
Автор статьи дает обзор проблематики сербско-арабского конфликта через призму истории Косово в XX веке, когда окончательно сложился запутанный «косовский узел». Целью статьи, с одной стороны, является представление по- литики югославских властей после второй мировой войны, старающихся затор- мозить развитие конфликта между двумя национальностями, а с другой, – по- казать усилия косовских албанцев, стремящихся представить проблему Косово на международной арене и получить одобрение для самозваной республики Косово. Для показа дальнейшей истории этого антагонизма рассмотрены также события, которые имели место в конце XX века и в начале настоящего столе- тия (гражданская война в Косово, военная интервенция НАТО в Югославии, установление временного международного протектората в провинции). В ста- тье также приведены примеры мирных и военных попыток решения косовского конфликта.
The article is an attempt at looking into the problems of the Serbian – Arab conflict through 20th-century history of Kosovo, when the ‘Kosovo knot’ that is so hard to disentangle was taking shape. The goal of the article on the one hand is to present the policy of Yugoslavian authorities after the second world war as they attempted to slow down the development of conflict between the two nations, and to portray on the other hand the attempts by Kosovo Albanians who aimed at the internationalisation of the case of Kosovo and winning approval for the self-assumed Kosovo Republic. To portray the further history of this antagonism, events that took place towards the end of the 20th century and early in the present one are also covered. Their number includes the civil war in Kosovo, NATO military intervention in Yugoslavia, and the establishment of temporary protectorate in the province. The article shows peaceful and military attempts of solving the Kosovo conflict.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 77-98.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska