Workplace harassment and victimisation in Hungarian legal practice

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This paper deals with some current questions of equal treatment, especially with regard to workplace discrimination. Direct and indirect discrimination are the most common forms of discrimination but attention should be paid to harassment and victimisation as well because these also represent real dangers for employees related to infringement of equal treatment. I intend to analyse the practical emergence of these concepts in connection with employment in Hungarian legal practice. I will examine individual resolutions of the Equal Treatment Authority and judgments of the Curia of Hungary. I will refer to the relevant directives of the European Union and mention some of the most important judgments of the Court of Justice of the European Union concerning harassment and victimisation. I give some considerations in accordance with the importance and correct interpretation of the relevant definitions.
Tematem niniejszego artykułu jest problematyka równouprawnienia, zwłaszcza ta, która dotyczy dyskryminacji w pracy. Bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja są najbardziej powszechnymi formami tego zjawiska, ale należy zwracać uwagę również na molestowanie i mobbing ponieważ one także stanowią istotne zagrożenie naruszenia praw pracowników do równego traktowania. Autor rozpatrzy wyżej wymienione pojęcia w prawie węgierskim. Przeanalizuje pojedyncze rezolucje Komitetu do Równouprawnienia i wyroki węgierskiego Sądu Najwyższego. Będzie się odwoływał do istotnych rezolucji Unii Europejskiej i wspomni o najważniejszych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie molestowania i mobbingu. Autor będzie rozważył znaczenie i poprawną interpretację istotnych definicji.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 2, s. 125-136.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska