Stres personelu pielęgniarskiego i style radzenia sobie z nim wobec śmierci pacjenta pediatrycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie: Śmierć pacjentów jest trudnym, a zarazem nieuniknionym doświadczeniem w pracy pielęgniarek. Celem badania była ocena stresu personelu pielęgniarskiego i stylów radzenia sobie z nim w sytuacji śmierci pacjenta pediatrycznego. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w okresie od grudnia 2021 r. do kwietnia 2022 r. w grupie 362 pielęgniarek pracujących w oddziałach pediatrycznych w Warszawie. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, który obejmował standaryzowane kwestionariusze CISS i KOS, uzupełniony o dane metryczkowe. Badanie prowadzono przez Internet. Wyniki opracowano w programie statystycznym IBM SPSS Statistics 25 oraz z użyciem pakietu Microsoft Office. W badaniu przyjęto istotność na poziomie 5%. Wyniki: Badani oceniali sytuację stresową, jaką jest śmierć pacjenta pediatrycznego, najczęściej jako wyzwanie-aktywność (średnia = 13,38, SD = 3,26) i najczęściej charakteryzowali się stylem skoncentrowanym na zadaniu (średnia = 52,40, SD = 10,98). Zmienne socjo-zawodowe determinowały ocenę i sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Wnioski: Śmierć pacjenta stanowi wyzwanie dla personelu pielęgniarskiego i pobudza do aktywności. Konieczna jest pomoc w sytuacjach stresowych, szczególnie osobom młodszym i na początku kariery zawodowej.
Introduction: The death of patients is a difficult and inevitable experience in the work of nursing staff. The aim of this study is to assess the stress of the nursing staff and the styles of coping with it in the event of the death of a pediatric patient. Material and methods: The study was conducted from December 2021 to April 2022 in a group of 362 nurses working in pediatric wards in Warsaw. The research method was a diagnostic survey using a questionnaire, which included standardized CISS and KOS questionnaires, supplemented with metric data. The study was conducted online. The results were compiled using the statistical program IBM SPSS Statistics 25 and Microsoft Office. The study adopted a significance level of 5%. Results: The respondents assessed the stressful situation that is the death of a pediatric patient, most often as a challenge-activity (average = 13.38, SD = 3.26), and most often they were characterized by a task-oriented style (average = 52.40, SD = 10.98). Socio-professional variables determine the assessment and ways of coping with stressful situations. Conclusions: The patient’s death is a challenge and stimulates activity. It is necessary to help in stressful situations, especially younger people and those at the beginning of their professional career.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2023, nr 1, s. 57-69
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska