Problemy seksualne ludzi otyłych w życiu społecznym – marginalizacja i fascynacja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-281-0
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Otyłość jest chorobą, z którą boryka się coraz większy odsetek populacji współczesnego świata. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Otyłość ma negatywne konsekwencje dla różnych aspektów jakości życia, zwłaszcza wśród osób z otyłością olbrzymią. Osoby otyłe mają bowiem wiele fizycznych i psychicznych ograniczeń do pokonania, dlatego otyłość wiąże się z gorszą jakością życia – zależną od zdrowia oraz z gorszym dobrostanem psychicznym. Psychiczna potrzeba kontaktów seksualnych i fizyczna możliwość ich spełnienia dają natomiast podstawy do budowania poczucia wartości, godności i oceny samego siebie w roli partnera życiowego i seksualnego. Ludzie otyli w przeważającej większości z powodu kompleksów mają zaniżoną samoocenę, a tym samym utrudniony dostęp do inicjowania kontaktów intymnych. Dlatego celem psychologicznego leczenia otyłości jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie siły woli oraz odporności na stres i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Obesity is a disease which is facing a growing proportion of the population of the modern world. This applies to both women and men. Obesity causes a negative impact on various aspects of quality of life, especially among patients with morbid obesity. Obese people have had great physical and mental limitations to overcome. Therefore, obesity is associated with poorer quality of life depends on the health and welfare of poorer mental health. Psychological need for sexual and physical opportunity to meet them on the other hand provide a basis for building self-esteem, dignity and self-assessment as a partner and sexual life. Obese people in the cause of the vast majority of the complexes have low selfesteem, and thus limited access to initiate male-female relations. Therefore, the purpose of psychological treatment of obesity is to enhance self-esteem, willpower and the development of resistance to stress and coping skills with negative emotions.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Stan skóry wykładnikiem stanu zdrowia. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 9-17.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska