Kooperacja zespołów ratownictwa medycznego z jednostkami współpracującymi z systemem PRM wpływająca na bezpieczeństwo zdrowotne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Kooperacja służb, które niosą pomoc ma ogromne znaczenie nie tylko dla skuteczności samych działań ratowniczych, ale i dla powodzenia całej akcji ratunkowej. Każdy element współpracy, począwszy od momentu zgłoszenia zdarzenia do zakończenia wszystkich działań ratowniczych, musi funkcjonować tak, aby osoby potrzebujące pomocy, otrzymały ją w jak najkrótszym czasie. Istotnym elementem jest również to, aby jej udzielanie oparte było na doświadczeniu, umiejętności i wiedzy ratowników. Z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne współpracuje wiele służb. Zadaniem ich wszystkich jest niesienie pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Te wspólne cechy powodują, że współpraca podmiotów podczas działań ratowniczych powinna być precyzyjna i przebiegać płynnie, bez zakłóceń. Tylko w taki sposób będzie można doprowadzić do sukcesów w działaniach oraz skutecznie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Celem pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących zakresu i znaczenia współpracy jednostek z systemem PRM mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne.
The cooperation of the services that provide help and assistance is of major importance not only for the effectiveness of the rescue actions themselves, but also for the success of the entire rescue operations system. Each element of this kind of cooperation – from the moment of reporting an event to the completion of the rescue operation, has to function in a way that makes sure that people in need receive required assistance in the shortest time possible. An important element of this operational chain is also the guarantee of experience, proper skills and knowledge of those who save the lives of others. Many services cooperate within the Polish State Emergency Medical Rescue system. Their task is to help people in a condition of danger to their life and health. These common features mean that the cooperation of units during rescue operations should be precise and run smoothly without interference. This is the only guarantee of success, and as such it can have a major impact on the level of health safety. This paper presents research findings regarding the scope and significance of cooperation between units and the Polish State Emergency Medical Rescue system, which has an undisputable effect on health safety.
Die Kooperation der Hilfseinsätze hat eine sehr große Bedetung nicht nur für die Wirksamkeit der Rettungsmaßnahmen, sondern auch für den Erfolg der ganzen Rettungsaktion. Jedes Element der Kooperation, vom Moment der Ereignismeldung bis zur Beendigung aller Rettungstätigkeiten muss so funktionieren, dass den in Not geratenen Personen Hilfe in möglichst kurzer Zeit geleistet wird. Ein wichtiges Element ist auch, dass sich die Hilfeleistung auf die Erfahrung, Fahigekiten und Wissen der Retter stützt. Mit dem System Öffentlicher Rettungsdienst arbeiten viele Dienste zusammen. Sie alle haben die Aufgabe Hilfe den Personen zu leisten, deren Leben und Gesundheit gefährdet ist. Diese gemeinsamen Merkmale haben es zur Folge, dass die Zusammenarbeit dieser Einrichtungen während der Rettungsmaßnahmen präzise und fließend, ohne Störungen verlaufen soll. Nur auf diese Weise wird man zu den Erfolgen bei den Tätigkeiten führen können und das Niveau der Gesundheitssicherheit wirksam beeinflussen. Das Ziel des Artikels ist die Ergebnisse der Forschungen zum Umfang und Bedeutung der Kooperation der Einheiten mit dem System des Öffentlichen Rettungsdienstes darszustellen, die Einfluss auf die Gesundheitssicherheit haben.
Сотрудничество служб, оказывающих помощь человеку, имеет огромное значение для эффективности и успеха спасательной операции. Каждый элемент сотрудни- чества, от момента получения сообщения о происшествии до окончания всей спасательной операции, должен функционировать таким образом, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, получили ее в кратчайшие сроки. Оказание помощи должно основываться на опыте, навыках и знаниях спасателей. С системой Госу- дарственной неотложной медицинской помощи сотрудничают многие службы, главной задачей которых является оказание помощи лицам, находящимся в со- стоянии опасном для жизни и здоровья. Эти общие задачи означают, что взаимо- действие субъектов во время проведения спасательных операций, должно быть точным и проходить плавно, без сбоев. Только таким образом можно достичь успеха и эффективно повлиять на уровень безопасности здоровья. В статье пред- ставлены результаты исследований касающихся задач и взаимодействия разных служб с системой Государственной неотложной медицинской помощи.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 4, s. 235-253.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska