The Concept of Corporate Social Responsibilities - the Impact on Practice

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się na odpowiedzialności społecznej biznesu (corporate social responsibility), omawiając następujące zagadnienia: organizacja niezadowolonych konsumentów (ochrona konsumenta i ochrona środowiska), koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu/korporacji, pozytywna reputacja a odpowiedzialność społeczna biznesu, odpowiedzialność społeczna biznesu a ISO 26000. Ponadto artykuł przytacza przykłady odpowiedzialności społecznej biznesu. Na skutek zorganizowanych działań konsumentów w dzisiejszym świecie (ochrona konsumenta i ochrona środowiska) w ostatnich latach doszło do znacznego wzmocnienia koncepcji odpowiedzialności społecznej biznesu/korporacji. Po wystąpieniach niezadowolonych konsumentów firmy uświadomiły sobie, jak powinny postępować. Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu oznacza, że korporacje dbają nie tylko o swoje cele związane z osiąganiem zysków, lecz także o cele i interes społeczny. Dbając o swoją odpowiedzialność społeczną, biznes może zdobywać przewagę rynkową i jeszcze lepiej realizować swoje cele związane z osiąganiem zysków.
Автор статьи сосредотачивается на общественной ответственности бизнеса (corporate social responsibility), концентрируясь на следующих проблемах: органи- зация недовольных потребителей (охрана потребителя и охрана окружающей среды), концепция общественной ответственности бизнеса/корпораций, поло- жительная репутация и общественная ответственность бизнеса, общественная ответственность бизнеса и ISO 26000. Кроме того, в статье приведены примеры общественной ответственности бизнеса. Вследствие организованных действий потребителей в сегодняшнем мире (охрана потребителя и охрана окружающей среды) в последние годы значительного возросло значение концепции обще- ственной ответственности бизнеса/корпораций. После многочисленных высту- плений недовольных потребителей фирмы начинают осознавать, как должны поступать. Концепция общественной ответственности бизнеса означает, что корпорации заботятся не только о достижении своих целей, связанных с по- лучением прибыли, но также обращают внимание на общественные интересы и пользу общества. Уделяя соответствующее внимание общественной ответ- ственности, бизнес может выигрывать на рынке и ещё полнее реализовать свои цели, связанные с получением прибыли.
The corporate social responsibilities are in the focus of this article. The article consists of the following main points: organizing unsatisfied consumers (consumerism and environmentalism), the concept of corporate social responsibilities, positive reputation and corporate social responsibilities, corporate social responsibilities and ISO 26000. The article also includes some examples of corporate social responsibilities. As a result of organized consumer activities in today’s society (e.g. consumerism and environmentalism), the concept of corporate social responsibilities has seen a remarkable growth lately. Actually, after a certain period of time in which the unsatisfied consumers were being shown, the companies have understood what they need to do – they need to increase their social responsibility. The concept of corporate social responsibilities means that corporations take care not only of their profit goals but also of the social goals and interests. By taking care of corporate social responsibilities, companies are in the right position to get the competitive advantage in the market and to achieve their profit goals more efficiently.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 121-127.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska