Ekspresja genu kodującego gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP-15) w pierwotnych i przerzutowych ogniskach raka piersi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie: Heterogenność jest charakterystyczną cechą biologii raków piersi. Dotychczasowe badania w tym zakresie w większości obejmują uznane czynniki prognostyczne i predykcyjne, jednakże najistotniejsza dla procesu przerzutowania może okazać się ewaluacja ekspresji mniej znanych białek. Materiały i metody: Immunohistochemiczna ocena ekspresji białka GCDFP-15 i potencjalnej heterogenności guzów pierwotnych i przerzutów w pachowych węzłach chłonnych w raku piersi. Wyniki: Stwierdzono zróżnicowanie ekspresji GCDFP-15 w obrębie ognisk pierwotnych i przerzutowych raka piersi, a ponadto dodatnie korelacje pomiędzy ekspresją badanego białka, a obecnością Ki-67 oraz siłą ekspresji receptorów progesteronowych w przerzutach raka sutka. Wnioski: Heterogenność przerzutowych ognisk raka piersi obejmuje ekspresję GCDFP-15. Ujawnione korelacje pomiędzy ekspresją tego białka a uznanymi czynnikami o znaczeniu rokowniczym przemawiają za ewaluacją zajętych w przebiegu choroby nowotworowej węzłów chłonnych jako cennym uzupełnieniem oceny guza pierwotnego. Rola białka GCDFP-15 w procesie przerzutowania w raku sutka wymaga dalszych badań ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów odpowiedzi immunologicznej.
Introduction: Heterogeneity is a characteristic feature of breast cancer biology. Previous studies in this area mostly include the established prognostic and predictive factors, however, the most important for metastatizing appear differences in expression of less known proteins. Materials and methods: Immunohistochemical assessment of GCDFP-15 protein expression and potential heterogeneity of primary tumors and metastases in axillary lymph nodes in breast cancer. Results: The variation in GCDFP-15 expression within primary and metastatic breast cancer foci was revealed, as well as positive correlations between GCDFP-15 expression and the presence of Ki-67 and the strength of expression of progesterone receptors in metastases. Conclusions: The heterogeneity of metastatic breast cancer foci includes the expression of GCDFP-15. The revealed correlations between the expression of this protein and the established prognostic factors support the evaluation of lymph nodes involved in the course of cancer as a valuable complement to the primary tumor assessment. The role of GCDFP-15 protein in metastasizing in breast cancer requires further research with particular emphasis on the mechanisms of immune response.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 4, s. 27-39.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska