Arktyczne aspiracje Chin a ich relacje z Federacją Rosyjską

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Arktyka to obszar bogaty w surowce naturalne, takie jak gaz ziemny oraz ropa naftowa. Pod względem strategicznym topniejące lodowce odkrywają możliwości otwarcia nowych szlaków żeglugowych, co jest istotne zwłaszcza w transporcie towarów. Droga ta może stać się alternatywą dla tradycyjnych szlaków i istotnie skrócić czas dostarczenia surowców. Celem artykułu jest przedstawienie chińskich aspiracji politycznych wobec Arktyki. W analizie szczególnie podkreślono relacje Chin z Federacją Rosyjską, które wpływają na ich strategie wobec terenów arktycznych. Rosja dostrzega szanse wynikające z kontaktów z Chinami, zwłaszcza w sferze ekonomicznej i częściowo militarnej – mają one niwelować wpływy Stanów Zjednoczonych. Z drugiej jednak strony sceptycznie spogląda na wizję chińskiego Polarnego Jedwabnego Szlaku, który naruszałby silną pozycję Rosji w Arktyce.
The Arctic is an area rich in natural resources such as natural gas and oil. Strategically, the melting glaciers are opening up new shipping lanes, which is important, especially for freight transport. This road can become an alternative to traditional routes and significantly improve the pace of raw materials delivery. The aim of the article is to present China’s political aspirations toward the Arctic. The analysis particularly emphasizes China’s relations with the Russian Federation, which have an impact on their strategies towards the Arctic areas. Russia sees an opportunity in relations with China in the economic domain and also military one, which could reduce the role of the United States. On the other hand, Moscow is sceptical with respect to the Chinese Polar Silk Road concept that would violate Russia’s strong position in the Arctic.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 1, s. 147-164.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska