Pomoc rozwojowa jako instrument niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wraz z ewolucją zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, polityka rozwojowa traktowana jest w kategorii globalnej etyki odpowiedzialności, zatem jako dobro wspólne leży w interesie i jest celem całej ludzkości. Punktem wyjścia dla rozważań są dwa priorytetowe zadania niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: kształtowanie międzynarodowego ładu i przeciwdziałanie regionalnym zagrożeniom. Rosnące znaczenie działań na rzecz rozwoju implikuje ich użycie w zakresie prewencji i zarządzania kryzysowego, a także stabilizacji pokryzysowej. Aktywność rządu federalnego w tym obszarze wyznaczają z jednej strony multilateralne ramy niemieckiej polityki zagranicznej (ONZ, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE), z drugiej strony wewnątrzniemiecki system współpracy na rzecz rozwoju. Artykuł koncentruje się na specyfice i wybranych aspektach dyskusji nad podniesieniem efektywności niemieckich mechanizmów pomocy rozwojowej.
With the evolution of international security threats, development aid is understood in the category of global responsibility ethics, and as such lies in the interest and is the objective of the mankind. The starting point for our considerations are two priority guiding principles of German foreign and security policy: shaping the international order and preventing regional threats. The growing importance of activities promoting development implicates their use in the field of prevention as well as in post-crisis stabilization. The activities of the federal government are defined, on the one hand, by multilateral considerations of German foreign policy (United Nations, Common EU Foreign Policy and Security Policy), and on the other hand, the internal German system of cooperation for the development. The article focuses on the specificity and selected aspects of the discussion on raising the efficiency of German mechanisms of development aid.
Вместе с эволюцией угроз международной безопасности, политика развития становиться категорией глобальной этики ответственности, следовательно является сферой заинтересованности всего человечества. Исходной точкой исследования стали две приоритетные задачи немецкой внешней политики и безопасности: формирование международного порядка и противодействие региональным угрозам. Растущее значение действий направленных на развитие, позволяет использовать эти шаги в сфере предупреждения кризисов, управления во время их протекания, а также действий направленных на стабилизацию после решения кризисных ситуаций. В этом направлении активность федерального правительства, с одной стороны, определяют многосторонние рамки немецкой внешней политики (ООН, Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС), а с другой стороны, внутринемецкая система сотрудничества в пользу развития. Автор статьи сосредотачивается на специфике и избранных аспектах дискуссии над ростом эффективности немецких механизмов помощи развитию.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 1, s. 45-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska