Niemcy wobec międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego: problem redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na początku XXI wieku

dc.contributor.authorMolo, Beata
dc.date.accessioned2020-01-31T08:58:28Z
dc.date.available2020-01-31T08:58:28Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractArtykuł przedstawia stanowisko Niemiec wobec problemu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Powyższe zagadnienie stanowi istotny element polityki ochrony środowiska Niemiec zarówno w płaszczyźnie wewnętrznej, jak i w ramach współpracy międzynarodowej. Głównym celem wewnętrznej polityki ochrony klimatu jest zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 40% w stosunku do bazowego r. 1990. Osiągnięciu tego celu ma służyć wzrost efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzenie nowych niskoemisyjnych technologii pozyskania energii. Równie ważne jest osiągnięcie przez Niemcy takiego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych, który wynika z ich międzynarodowych zobowiązań. Z niemieckiej perspektywy szczególnie istotne dla ochrony klimatu będzie wynegocjowanie w 2009 r. podczas konferencji w Kopenhadze międzynarodowego porozumienia obowiązującego po wygaśnięciu w 2012 r. Protokołu z Kioto.pl
dc.description.abstractThis article presents the position of Germany to the problem of reducing greenhouse gas emissions into the atmosphere. The above problem is an important element of environmental policy in Germany, both internally and in international cooperation. The main objective of the internal climate protection policy is to reduce greenhouse gas emissions by 2020 by 40% compared to base year 1990. Achieving this goal is made possible by increasing energy efficiency, developing renewable energy sources and introduction of new technologies of procuring low carbon energy. What is equally important for Germany is to achieve such level of reducing greenhouse gas emissions, which results from German international obligations. From the German perspective it is of particular importance for climate protection to negotiate in 2009 during the Copenhagen conference an international agreement which would be in force after the expiry of Kyoto Protocol in 2012.pl
dc.description.abstractВ статье рассмотрена позиция Германии в вопросе решения проблемы ограни- чения эмиссии парниковых газов в атмосферу. Вышеуказанный вопрос состав- ляет существенный элемент политики охраны окружающей среды Германии, как во внутренней политике, так и в сфере международного сотрудничества. Главной целью внутренней политики охраны атмосферы является сокращения эмиссии парниковых газов до 2020 года на 40% относительно базового 1990 года. Достижению этой цели должен помочь рост энергетической эффектив- ности, развитие возобновляемых источников энергии, а также применение инновационных технологий получения энергии с низким уровнем эмиссии. Важное значение имеет также достижение Германией такого уровня сокра- щения эмиссии парниковых газов, которое вытекает с её международных обя- зательств. С немецкой перспективы особенное значение для охраны атмос- феры будет иметь подписание в 2009 г., во время конференции в Копенгагене, международного соглашения, которое вступит в силу в 2012 г., после прекра- щения действия Киотского протокола.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 19-32.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27389
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo ekologicznepl
dc.subjectbezpieczeństwo międzynarodowepl
dc.subjectgazy cieplarnianepl
dc.subjectemisjapl
dc.subjectXXI wiekpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleNiemcy wobec międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego: problem redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na początku XXI wiekupl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MOLO_Niemcy_wobec_miedzynarodowego_bezpieczenstwa_ekologicznego_2009.pdf
Rozmiar:
231.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: